Ikona prednačítania stránky.
Kostol sv. Františka v Detve v lúčoch slnka
Kostol sv. Františka v Detve v lúčoch slnka

Domov

Úvodná stránka so základnými kontaktnými informáciami o farnosti, kde sa nachádza, ktorí kňazi pôsobia aktuálne vo farnosti, ako ich možno osloviť či podporiť, čo je nové vo farnosti a najnovšie články.
Dozvedieť sa viac
Kostol sv. Františka v Detve fotený z nadhľadu (2022)
Kostol sv. Františka v Detve fotený z nadhľadu (2022)

Najnovšie články

Najnovšie články, udalosti, zamyslenia, pozvánky, informácie, oznámenia zo života vo farnosti, alebo články na podporu duchovného života členov farnosti, prípadne iných záujemcov o prehĺbenie viery či reflexiu kresťanského spôsobu života.
Dozvedieť sa viac
vitrážové okno vo farskom kostole Detva - sv. Dominik Savio
vitrážové okno vo farskom kostole Detva - sv. Dominik Savio

Často kladené otázky

Často kladené otázky vo farnosti Detva a odpovede. Vysvetlenie súvislostí a zvyklostí.
Dozvedieť sa viac
Vulkán Poľana sa vypína nad Detvou
Vulkán Poľana sa vypína nad Detvou

Duchovný život

Viera je osobné primknutie sa celého človeka k Bohu, ktorý sa zjavuje. Sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana. Cieľom svätenín je pripraviť ľudí na prijatie ovocia sviatostí a posväcovať rozličné situácie života.
Dozvedieť sa viac
Missa chrismatis Banská Bystrica 2014
Missa chrismatis Banská Bystrica 2014

Sväteniny Cirkvi

Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života.
Dozvedieť sa viac
Biblia a miska s hostiami
Biblia a miska s hostiami

Ministériá

Ministériá sa udeľujú osobitným liturgickým obradom. Veriaci získava Božie požehnanie a je zaradený do vyčlenenej skupiny, čiže má osobitné postavenie, aby mohol vykonávať patričný cirkevný úrad.
Dozvedieť sa viac
Modlitba ruženca
Modlitba ruženca

Pobožnosti

Rozličné vonkajšie prejavy (napr. v textoch modlitieb a piesní, v zachovávaní období a navštevovania osobitných miest, v používaní odznakov, medailí, rúch a zvykov) oživené vnútorným postojom viery prejavujú zvláštny dôraz vzťahu veriaceho k Bohu a svätým.
Dozvedieť sa viac
Kvety a ruženec (ilustračné)
Kvety a ruženec (ilustračné)

Pohreb

Kresťanská liturgia pohrebu je slávením Kristovho veľkonočného tajomstva, pri ktorom sa Cirkev modlí za svoje deti, začlenené sviatosťou krstu do smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Cirkev chce byť pre zomrelých duchovnou pomocou a pre pozostalých útechou i nádejou v ich žiali.
Dozvedieť sa viac
Požehnanie príbytkov
Požehnanie príbytkov

Požehnania

Cirkev – vo vedomí zodpovednosti sprístupňovať všetkým veriacim všetky prostriedky spásy – ustanovila určité napodobenie sviatostí, obrady, prostredníctvom ktorých človeka posväcuje a sprostredkúva mu Božie dobrodenia.
Dozvedieť sa viac
Púť mužov Chrapková Detva 2021
Púť mužov Chrapková Detva 2021

Putovanie – púte

Púte sú úzko späté so svätyňami a tvoria neodmysliteľnú zložku ich života. Svätyňa je miestom, kde sa majú veriacim hojnejšie poskytovať prostriedky spásy najmä slávením Eucharistie a vysluhovaním sviatosti zmierenia, ako aj pestovaním schválených foriem ľudovej zbožnosti.
Dozvedieť sa viac
liturgické predmety
liturgické predmety

Sedem sviatostí Cirkvi

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana.
Dozvedieť sa viac
kazateľnica v Detve (ilustračné)
kazateľnica v Detve (ilustračné)

Sviatosť birmovania

Kto sa v slobode rozhodne žiť ako Božie dieťa a kto požiada o Ducha Svätého prostredníctvom vkladania rúk a pomazania krizmou, dostane silu svedčiť o Božej láske slovom i skutkom.
Dozvedieť sa viac
obetné dary
obetné dary

Sviatosť Eucharistie

Eucharistia je tajomným stredobodom iniciačných sviatostí, pretože Ježišova historická obeta na kríži sa pri premenení sprítomňuje skrytým nekrvavým spôsobom. Tak sa slávenie Eucharistie stáva „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“.
Dozvedieť sa viac
sviatosť krstu
sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Krst zjednocuje s Ježišom Kristom, vťahuje do jeho vykupiteľskej smrti na kríži, a tak vyslobodzuje z moci hriechu, očisťuje od všetkých osobných hriechov a umožňuje spolu s ním vstať z mŕtvych k životu, ktorý sa nekončí.
Dozvedieť sa viac
sobáš v Detve
sobáš v Detve

Sviatosť manželstva

Manželstvo sa môže uzavrieť iba vtedy, ak jestvuje manželský konsenzus, to znamená, že muž a žena chcú vstúpiť do manželstva slobodne, bez strachu alebo nátlaku a keď im v tom nebránia nijaké prirodzené alebo cirkevné záväzky.
Dozvedieť sa viac
pomazanie chorých
pomazanie chorých

Sviatosť pomazania chorých

Podstatou obradu pri slávení sviatosti pomazania chorých je modlitba kňaza spojená s pomazaním čela a rúk chorého posväteným olejom. Ježiš Kristus mocou vysvätenia biskupa alebo kňaza koná prostredníctvom nich.
Dozvedieť sa viac
kňazská vysviacka BB 2016
kňazská vysviacka BB 2016

Sviatosť posvätného stavu

Vysviackou dostáva kňaz konkrétnu moc a poslanie slúžiť svojim bratom a sestrám vo viere. Sviatosť posväteného stavu má tri stupne: biskupský stav (episkopát),kňazský stav (presbyterát),diakonský stav (diakonát).
Dozvedieť sa viac
sviatosť zmierenia
sviatosť zmierenia

Svätá spoveď

Krst nás síce oslobodzuje z moci hriechu a smrti a uvádza nás do nového života Božích detí, ale neoslobodzuje nás od ľudskej slabosti a od náklonnosti k hriechu. Preto sa potrebujeme znovu a znovu uzmierovať s Bohom. Túto možnosť nám poskytuje sviatosť zmierenia.
Dozvedieť sa viac
čítanie Svätého písma
čítanie Svätého písma

Kresťanský život viery

Spoločenstvo vo viere potrebuje spoločnú reč viery, ktorá je pre všetkých normatívna a spája ich v tom istom vyznaní viery. Základnými piliermi kresťanskej viery sú Sväté pismo, Tradícia a učenie Cirkvi.
Dozvedieť sa viac
Snímka z nemého filmu The Ten Commandments (1923) - Theodore Roberts
Snímka z nemého filmu The Ten Commandments (1923) - Theodore...

Desať Božích prikázaní

Božie prikázania nadobúdajú svoj pravý význam v zmluve, ktorú Boh uzavrel so svojím ľudom. Tradícia Cirkvi verná Svätému písmu a v zhode s Ježišovým príkladom priznala Desatoru prvoradú dôležitosť a význam.
Dozvedieť sa viac
milodar
milodar

Päť cirkevných prikázaní

Päť cirkevných prikázaní nám chce svojimi minimálnymi požiadavkami pripomínať, že nemožno byť kresťanom bez morálneho úsilia, bez konkrétnej účasti na sviatostnom živote Cirkvi a bez solidárneho spojenia s ňou.
Dozvedieť sa viac
turisti v kostole
turisti v kostole

Etiketa platí aj v kostole

Etiketa platí aj v kostole a usmerňuje nás k vhodnému prežívaniu bohoslužieb. Účasť na svätej omši je slávnostným a radostným trávením svojho času, tomu má zodpovedať naše oblečenie a aj správanie.
Dozvedieť sa viac
modlitba
modlitba

Modlitba

Modlitba je veľkou bránou k viere. Ten, kto sa modlí, nežije už viac zo seba, pre seba a z vlastných síl. Vie, že jestvuje Boh, s ktorým sa môže rozprávať a čoraz viac sa mu zverovať.
Dozvedieť sa viac
čítanie Svätého písma
čítanie Svätého písma

Sväté písmo – Biblia

Pre svoj mimoriadny pôvod a myšlienkovú náplň dostala Biblia meno „Kniha kníh“. Jej bežný názov Sväté písmo naznačuje skutočnosť, že vo všetkých spisoch Biblie je písomne zachytené Božie zjavenie a Božie slovo.
Dozvedieť sa viac
Bazilika Božieho hrobu
Bazilika Božieho hrobu

Viera v Boha

Viera v Boha nie je v rozpore s ľudským rozumom. Keď človek počúva posolstvo stvorení a hlas svojho svedomia, môže nadobudnúť istotu o jestvovaní Boha, ktorý je príčinou a cieľom všetkého.
Dozvedieť sa viac
stropná ikona - Aniel ohlasuje správy
stropná ikona - Aniel ohlasuje správy

Oznamy farnosti

Každý týždeň v nedeľu bývajú v rámci nedeľných svätých omší predstavené liturgické a pastoračné oznamy z diania vo farnosti na nasledujúci týždeň. Okrem liturgických či pastoračných oznamov sú taktiež vyhlásené najbližšie úmysly svätých omší.
Dozvedieť sa viac
Kontaktujte nás (ilustračný)
Kontaktujte nás (ilustračný)

Kontakty farnosti

Základné kontaktné údaje farnosti: adresa, telefónne číslo, e-mail, IČO, IBAN. Kontakty na kňazov, ktorí aktuálne pôsobia vo farnosti. Prehľadný sumár ako sa vo farnosti slávia sväté omše vo všedné dni a ako v prikázané sviatky, kedy sa vysluhuje sviatosť zmierenia.
Dozvedieť sa viac
Letecký pohľad na centrum Detvy s dominantou kostola, r. 2021
Letecký pohľad na centrum Detvy s dominantou kostola, r. 2021

O nás

Historické udalosti zo života Farnosti Detva, významné osobnosti, štatistiky. Farnosť aj kostol v Detve sú od svojho vzniku zasvätené sv. Františkovi Assiskému. Sakrálne objekty nachádzajúce sa vo farnosti, pastoračné a liturgické úlohy členov detvianskej farnosti.
Dozvedieť sa viac
historická pohľadnica Detvy
historická pohľadnica Detvy

História

Vznik Detvy, vývoj rímskokatolíckej farnosti, farári a kapláni pôsobiaci v Detve, duchovné povolania z farnosti, významné osobnosti cirkevného života, sociálna starostlivosť a tradície, štatistiky farnosti od roku 2000.
Dozvedieť sa viac
Zbierkový fond Podpolianskeho múzea v Detve, E-003593
Zbierkový fond Podpolianskeho múzea v Detve, E-003593

Dejiny farnosti

V roku 1636 začala v údolí detvianskeho potoka vznikať nová usadlsoť. Prvá písomná zmienka o mestečku Detva je z roku 1638. Farnosť v Detve bola oficiálne zriadená v roku 1644.
Dozvedieť sa viac
Primičná svätá omša Andreja Porubského, r. 2008
Primičná svätá omša Andreja Porubského, r. 2008

Duchovné povolania

Duchovné povolania kňazov, rehoľníkov a rehoľníčok pochádzajúcich z detvianskej farnosti.
Dozvedieť sa viac
Farár P. Zemko v sprievode pred biskupom P. Dubovským pri 120. výročí K. A. Medveckého, r. 1995
Farár P. Zemko v sprievode pred biskupom P. Dubovským pri...

Farári v Detve

Zoznam kňazov, ktorí spravovali farnosť v Detve od roku 1644 až po dnešok.
Dozvedieť sa viac
Budova chudobinca v Detve, r. 2022
Budova chudobinca v Detve, r. 2022

„Chudobienec“

Farnosť v Detve plnila vďaka miestnemu chudobincu aj zdravotnícko-charitatívnu funkciu. Charitatívne zariadenie poskytovalo strechu nad hlavou a stravu pre najbiednejších v okolí už od prvej polovice 18. storočia.
Dozvedieť sa viac
Rozlúčková sv. omša s kaplánom Marcinkom a privítanie novokňaza Dada, r. 1998
Rozlúčková sv. omša s kaplánom Marcinkom a privítanie novokňaza Dada,...

Kapláni v Detve

Zoznam kaplánov, ktorí pôsobili v Detve od začiatku 20. storočia po dnešok.
Dozvedieť sa viac
Hrob vdp. Goljana na cintoríne v Detve, r. 2022
Hrob vdp. Goljana na cintoríne v Detve, r. 2022

Kňazi pochovaní v Detve

Na cintoríne v Detve sú pochovaní štyria rímskokatolícki kňazi: Jozef Troszt (†1890),Štefan Pitrof (†1907),Jozef Golian (†1941),Ján Štrbáň (†1960).
Dozvedieť sa viac
Slávnosť Božieho tela v Detve, eucharistický sprievod ulicami mesta, 50. roky 20. stor.
Slávnosť Božieho tela v Detve, eucharistický sprievod ulicami mesta, 50....

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

Súčasťou bohoslužieb na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi býva v Detve od nepamäti procesia sprevádzaná dychovou hudbou. Na štyroch miestach v uliciach mesta sa urobia oltáriky, pri ktorých sa udeľuje eucharistické požehnanie.
Dozvedieť sa viac
Graf znázorňujúci vývoj počtu birmovaných vo Farnosti Detva 2000-2022
Graf znázorňujúci vývoj počtu birmovaných vo Farnosti Detva 2000-2022

Štatistiky farnosti

Prehľad štatistických údajov týkajúcich sa detvianskej farnosti. Sčítanie obyvateľstva v Detve, počty krstov, sobášov, pohrebov, birmovancov, prvoprijímajúcich vo farnosti, od roku 2000 po súčasnosť.
Dozvedieť sa viac
Detail maštaľky s Jezuliatkom vo vianočnom betleheme v Detve, r. 2015
Detail maštaľky s Jezuliatkom vo vianočnom betleheme v Detve, r....

Vianoce v Detve

Polnočnej svätej omše sa každoročne v Detve zúčastňuje množstvo veriacich aj zo širokého okolia. Vianočná polnočná svätá omša v Detve sa formovala na začiatku 20. storočia, je bohatá na detvianske spevy a spôsoby prežívania duchovných vecí.
Dozvedieť sa viac
Deň zeme, svätá omša na sídlisku pri Sironi, r. 1993
Deň zeme, svätá omša na sídlisku pri Sironi, r. 1993

Pastorácia vo farnosti

Každý kňaz poverený správou farnosti potrebuje svojich spolupracovníkov, ktorí sú poverení jednotlivými úlohami vo farskej rade, pri liturgických sláveniach, pri katechéze vo farnosti, ako aj vyučovaním náboženskej výchovy na školách.
Dozvedieť sa viac
Rozdávanie svätého prijímania v kostole v Detve, r. 1997
Rozdávanie svätého prijímania v kostole v Detve, r. 1997

Akolyti

Akolyta je mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania, ktorý je biskupom ustanovený pomáhať kňazom a diakonom pri liturgických úkonoch, najmä pri slávení svätej omše.
Dozvedieť sa viac
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v Detve, r. 2023
Zasadnutie Farskej pastoračnej rady v Detve, r. 2023

Farské rady

Farská ekonomická rada je poradný orgán farára, ktorého úlohou je pomáhať farárovi v správe majetkov farnosti. Farská pastoračná rada spolupracuje s farárom pri vytváraní živého spoločenstva veriacich vo farnosti.
Dozvedieť sa viac
Dekan Sabol s kostolníčkou Luptákovou v sakristii farského kostola v Detve, r. 2017
Dekan Sabol s kostolníčkou Luptákovou v sakristii farského kostola v...

Kostolník / kostolníčka

Osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi kňaza v spoločenstve veriacich má kostolník. Jeho úloha by sa dala opísať aj ako pomoc pri bohoslužbách a vysluhovaní sviatostí, starostlivosť o kostol a predmety k liturgii.
Dozvedieť sa viac
Čítanie Božieho slova od ambony v kostole v Detve
Čítanie Božieho slova od ambony v kostole v Detve

Lektori

Lektor je ten, kto číta v liturgii Božie slovo. Prostredníctvom prednesu, čítania sa Božie slovo stáva živým a oslovujúcim všetkých členov liturgického zhromaždenia.
Dozvedieť sa viac
Miništranti v Detve zoradení na začiatku slávnostného sprievodu do kostola, r. 1998
Miništranti v Detve zoradení na začiatku slávnostného sprievodu do kostola,...

Miništranti

Miništrovaním rozumieme posluhovanie pri Pánovom oltári, slúženie pri slávení eucharistickej obety, posluhovanie pri vysluhovaní sviatostí a pri iných liturgických úkonoch a obradoch.
Dozvedieť sa viac
Organistka Zdenka Fekiačová Skruteková
Organistka Zdenka Fekiačová Skruteková

Organisti, speváci

Služba organistu spočíva v hudobnom sprievode tých častí bohoslužby, ktoré sú určené k spevu, a predovšetkým k sprevádzaniu spevu ľudu. Pri liturgii boli od staroveku Žalmy prednášané sólistom – žalmistom.
Dozvedieť sa viac
Detský spevácky zbor Slniečka v Detve, r. 2016
Detský spevácky zbor Slniečka v Detve, r. 2016

Spevokoly, dychovka

Spevácka schóla či spevácky zbor je súčasťou liturgického zhromaždenia a členovia sú zástupcami ľudu. Vo Farnosti Detva pôsobia: Detský spevácky zbor Slniečka, Mládežnícky spevácky zbor Hosanna, Cirkevná dychová hudba.
Dozvedieť sa viac
Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Detve, r. 2016
Dekanátne kolo Biblickej olympiády v Detve, r. 2016

Vyučovanie náboženstva

Náboženská výchova má na zreteli, aby si veriaci boli stále viac vedomí prijatého daru viery. Nielen oboznamuje s faktami, ale dáva aj vysvetlenie k týmto faktom a vedie dieťa tak, aby samo, z pozície viery, jednotlivé fakty hodnotilo.
Dozvedieť sa viac
Stigmy sv. Františka
Stigmy sv. Františka

Svätý František z Assisi

Svätý František z Assisi, vlastným menom Giovanni Battista Bernardone je zakladateľom rehole františkánov. Žil na prelome 12. a 13. storočia. Za svätého bol vyhlásený v roku 1228. Jeho sviatok sa slávi 4. októbra.
Dozvedieť sa viac
Kaplnka v miestnej časti Piešť I. u Slobodov v Detve
Kaplnka v miestnej časti Piešť I. u Slobodov v Detve

Sakrálne objekty vo farnosti

Sakrálne objekty nachádzajúce sa vo farnosti: farský kostol, kláštorný kostol bosých karmelitánok, kalvária, kaplnky, prícestné sochy, umelecké ľudové vyrezávané kríže.
Dozvedieť sa viac
Detvianske náhrobné vyrezávané kríže, 1. pol. 20. stor.
Detvianske náhrobné vyrezávané kríže, 1. pol. 20. stor.

Detvianske kríže

V 18. storočí sa v Detve a okolí odrazil vývoj umeleckej úrovne drevených krížov v súvise s barokovým dekorativizmom sprevádzajúcim obdobie rekatolizácie, označujúc ho termínom zľudovený barok.
Dozvedieť sa viac
Letecký pohľad na farský kostol v Detve, r. 2021
Letecký pohľad na farský kostol v Detve, r. 2021

Kostol sv. Františka Assiského

Hoci bol pôvodný Kostol sv. Františka pomerne veľký, už koncom 18. storočia početným veriacim nestačil. Preto ho zbúrali a na jeho mieste v rokoch 1803 – 1806 postavili nový, väčší, dodnes zachovaný kostol v klasicistickom štýle.
Dozvedieť sa viac

Detvianska kalvária

Pre havarijný stav menšieho Kostola sv. Jozefa, ktorý sa nachádzal na cintoríne v Detve, sa v r. 1910 pristúpilo k jeho rozobratiu a kamene z neho boli základom pre stavbu krížovej cesty a novej kaplnky na vrchu kalvárie.
Dozvedieť sa viac
Kaplnka v Detve časť Krné
Kaplnka v Detve časť Krné

Kaplnky

Kaplnky nachádzajúce sa na území Farnosti Detva podľa lokalít: Piešť I. u Slobodov, Sliacka Poľana, Piešť I. u Svoreňov, Krné, Domov dôchodcov Detva, Domov sociálnych služieb Detva – stredisko Piešť.
Dozvedieť sa viac
Kláštor bosých karmelitánok v Detve, r. 2007
Kláštor bosých karmelitánok v Detve, r. 2007

Kostol Božieho milosrdenstva a Kráľovnej Karmelu

Hoci väčšia časť kláštora je klauzurovaná, čiže verejnosti neprístupná, kláštorný kostol je možné navštíviť a denne sa v ňom od posviacky v roku 2007 slávia sväté omše za účasti veriacich farnosti.
Dozvedieť sa viac
socha sv. Jána Nepomuckého v Detve
socha sv. Jána Nepomuckého v Detve

Prícestné sochy

K obľúbeným a zľudoveným svätcom 18. storočia patrili svätý Ján Nepomucký so svätým Floriánom. V Uhorsku sa ich kult šíril hlavne počas protireformácie a dostal sa aj do Detvy.
Dozvedieť sa viac
Významné osobnosti v Detve v sprievode dekana Jána Štrbáňa
Významné osobnosti v Detve v sprievode dekana Jána Štrbáňa

Významné osobnosti

Významné osobnosti cirkevného i kultúrneho života Detvy: Karol A. Medvecký, Anton Prokop, Ján Štrbáň, Jozef Búda, Štefan Vlk, Imrich Ďurica, Jozef Závodský.
Dozvedieť sa viac
Pamätná tabuľa na mieste popravy Antona Prokopa pred kostolom v Detve, r. 2022
Pamätná tabuľa na mieste popravy Antona Prokopa pred kostolom v...

Anton Prokop

Nábožný mladík a horlivý vlastenec. Za aktívny odpor voči okupujúcej armáde maďarských boľševikov, bol nimi popravený obesením na konári lipy pred kostolom v Detve.
Dozvedieť sa viac
Imrich Ďurica s katedrálnym spevokolom v Banskej Bystrici, prelom 80. a 90. rokov 20. stor.
Imrich Ďurica s katedrálnym spevokolom v Banskej Bystrici, prelom 80....

Imrich Ďurica

Honorárny kanonik, pedagóg, publicista, trpiteľ za vieru. Pochádzal z chudobnej maloroľníckej rodiny. Počas gymnaziálnych štúdií sa jeho rodičia presťahovali z Detvy do Hodejova (okres Rimavská Sobota).
Dozvedieť sa viac
Jozef Závodský na primičnej omši novokňaza Jozefa Strapka v Detve, r. 1986
Jozef Závodský na primičnej omši novokňaza Jozefa Strapka v Detve,...

Jozef Závodský

Nositeľ Československého vojnového kríža za zásluhy počas druhej svetovej vojny. Aktívny farár a dekan – staviteľ novej budovy fary, iniciátor výstavby kostolov v Kriváni a Korytárkach.
Dozvedieť sa viac
Karol Anton Medvecký, titulárny opát a farár v Bojniciach, 1. pol. 20. stor.
Karol Anton Medvecký, titulárny opát a farár v Bojniciach, 1....

Karol Anton Medvecký

Titulárny prepošt, múzejník, etnograf, historik, publicista a najznámejší kňaz, ktorý doposiaľ pôsobil v Detve. Signatár Martinskej deklarácie a autor prvej slovenskej monografie Detvy.
Dozvedieť sa viac
Mons. Ján Štrbáň pri posviacke kríža na Kostolnej, 1. pol. 20. stor.
Mons. Ján Štrbáň pri posviacke kríža na Kostolnej, 1. pol....

Ján Štrbáň

Pápežský komorník, dlhoročný detviansky farár, obľúbený dušpastier, bývalý františkán a publicista. S horlivou túžbou po svätosti sa angažoval aj v sociálnej a kultúrnej oblasti.
Dozvedieť sa viac
Krížová púť katolíckych vysokoškolákov do Marianky, Jozef Búda nesie kríž za pomoci Júliusa Porubského, r. 1947
Krížová púť katolíckych vysokoškolákov do Marianky, Jozef Búda nesie kríž...

Jozef Búda

Univerzitný profesor, teológ, prekladateľ Starého zákona, trpiteľ za vieru. Ako kaplán v Detve sa stal prvým správcom novozriadenej farnosti v Hriňovej, o ktorej vznik sa sám pričinil.
Dozvedieť sa viac
Štefan Vlk pri šachovej partii s kaplánom Štefanom Sámelom, r. 1957/1958
Štefan Vlk pri šachovej partii s kaplánom Štefanom Sámelom, r....

Štefan Vlk

Pán Štefan Vlk pochádzal zo západného Slovenska. Božím riadením sa na bicykli dostal do Detvy a napokon býval v kostolnej veži. Horlivo viedol nábožný život a k nemu všetkých pobádal. Zomrel v povesti svätosti.
Dozvedieť sa viac
Zvonček
Zvonček

Prehľad všetkých stránok

Prehľad všetkých webových stránok farnosti Detva.
Dozvedieť sa viac
Členovia OCDS v Detve s pátrom Andrejom Valentom pred kňazským seminárom v Badíne
Členovia OCDS v Detve s pátrom Andrejom Valentom pred kňazským...

Spoločenstvá vo farnosti

Farnosť cez svoje spoločenstvá uvádza kresťanský ľud do riadneho liturgického života a zhromažďuje ho na nedeľné slávenie Eucharistie; vyučuje spásonosné Kristovo učenie; praktizuje Pánovu lásku v dobrých a bratských skutkoch.
Dozvedieť sa viac
Členovia a sympatizanti OFS v Detve pri drevenom vyrezávanom kríži na cintoríne, r. 2019
Členovia a sympatizanti OFS v Detve pri drevenom vyrezávanom kríži...

Františkánsky svetský rád (OFS)

Františkánsky svetký rád vznikol začiatkom 13. storočia, jeho zakladateľom je sv. František z Assisi. Členovia rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka v ich laickom stave.
Dozvedieť sa viac
Deň rodín v Detve, r. 2007
Deň rodín v Detve, r. 2007

Hnutie kresťanských rodín

Hnutie kresťanských rodín je dobrovoľná laická kresťanská organizácia určená pre veriacich manželov, rodičov a ich rodiny, ktoré sa snažia vo svojich rodinách vytvárať stabilný a harmonický život na kresťanských princípoch.
Dozvedieť sa viac
Obraz z turíčneho stretnutia v Nitre, r. 2015
Obraz z turíčneho stretnutia v Nitre, r. 2015

Katolícka charizmatická obnova

Katolícka charizmatická obnova sa usiluje prispieť k obráteniu, spáse a posväcovaniu všetkých ľudí a k ich zjednoteniu v účinnom spoločenstve Božieho ľudu. Katolícka charizmatická obnova na Slovensku má svoje začiatky v polovici osemdesiatych rokov.
Dozvedieť sa viac
Mariánske večeradlo v Detve pri putovnej relikvii sv. Františka Xaverského, r. 2023
Mariánske večeradlo v Detve pri putovnej relikvii sv. Františka Xaverského,...

Mariánske večeradlo

Mariánske kňazské hnutie i večeradlo charakterizujú tri záväzky: 1. zasvätenie Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie, 2. jednota s pápežom a s Cirkvou s ním zjednotenou, 3. vedenie veriacich k životu oddanosti Panne Márii.
Dozvedieť sa viac
Matka so svojím synom, r. 2021
Matka so svojím synom, r. 2021

Modlitby matiek

Matky vkladajú svoje problémy do modlitby a prosia Pána Ježiša o jeho pohľad a riešenie. Matky odovzdávajú do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že on ich miluje najviac a len on vidí aj v skrytosti.
Dozvedieť sa viac
Sestry bosé karmelitánky zakladajúce nový kláštor v Detve, 28. 7. 2007
Sestry bosé karmelitánky zakladajúce nový kláštor v Detve, 28. 7....

Rád bosých karmelitánok (OCD)

Život karmelitánok je životom tichým a celkom obráteným k Bohu. Pre toto neustále, láskyplné obracanie sa k Bohu je potrebná na jednej strane atmosféra ticha, uzobrania a utiahnutosti, na druhej strane radostný, rodinný život v spoločenstve.
Dozvedieť sa viac
Posvätný ruženec na dlani
Posvätný ruženec na dlani

Ružencové bratstvo

Ružencové bratstvo je združenie duchovne zjednotených veriacich formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného ruženca vyprosujú potrebné dobrá pre seba, Cirkev a svet.
Dozvedieť sa viac
Maľba dona Bosca s chlapcami
Maľba dona Bosca s chlapcami

Združenie saleziánskych spolupracovníkov (ASC)

Saleziánski spolupracovníci sa zapájajú do apoštolátu saleziánskej rodiny podľa svojich darov a možností. Niektorí viac v skrytosti, iní napríklad verejne pôsobia v rozličných oblastiach – kultúrnych, spoločenských, ekonomických či politických.
Dozvedieť sa viac
Detail mozaiky kláštorného kostola v Detve, r. 2020
Detail mozaiky kláštorného kostola v Detve, r. 2020

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca

Najhlbšou modlitbou Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca je odovzdanie všetkého, čo prichádza, Božiemu Srdcu ako obetu za kňazov s tým, že o všetko ostatné, na čom im záleží, sa bude starať Pán.
Dozvedieť sa viac
Loďka na brehu jazera, r. 2015
Loďka na brehu jazera, r. 2015

Spoločenstvo Bárka

Členovia spoločenstva Bárka sú ochotní pomáhať modlitbami a finančne konkrétnym bohoslovcom pri ich štúdiu a príprave na kňazské povolanie. Podpora spoločenstva sa rozšírila aj pre pomoc kňazom, ktorí pokračujú v teologickom štúdiu v zahraničí.
Dozvedieť sa viac
Detail mozaiky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kaplnke de la Colombière v Paray-le-Monial vo Francúzsku, r. 2010
Detail mozaiky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Kaplnke de la Colombière...

Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Členovia spoločenstva sa usilujú sláviť sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho zvláštnou pobožnosťou a prijímaním sviatostí. Na prvý piatok mesiaca sa zúčastňujú svätej omše a prijímajú sväté prijímanie.
Dozvedieť sa viac
Členovia OCDS v Detve pri slávnostnom privítaní relikvií sv. Terézie z Lisieux, r. 2016
Členovia OCDS v Detve pri slávnostnom privítaní relikvií sv. Terézie...

Svetský rád bosých karmelitánov (OCDS)

Svetský rád bosých karmelitánov je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete, pričom sa inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu.
Dozvedieť sa viac
Členovia Združenia Faustínum na Slovensku v Detve, r. 2015
Členovia Združenia Faustínum na Slovensku v Detve, r. 2015

Združenie Faustínum

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva vychádza z charizmy sv. Faustíny, jej duchovnosti a apoštolskej činnosti. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.
Dozvedieť sa viac