Ikona prednačítania stránky.
Biblia a miska s hostiami
Biblia a miska s hostiami

Niektoré služby určené pre náležité slávenie bohoslužby a pre pomoc Božiemu ľudu v jeho potrebách ustanovila Cirkev už v najstarších dobách. Tieto služby, ktoré sa zverovali veriacim, aby ich vykonávali pri liturgii a v charitatívnej činnosti, sa prispôsobovali rozličným okolnostiam. Tieto úlohy sa spravidla udeľovali osobitným obradom. Veriaci tak získal Božie požehnanie a bol zaradený do vyčlenenej skupiny, čiže mal osobitné postavenie, aby mohol vykonávať nejaký cirkevný úrad.

Niektoré z týchto úradov, užšie spojené s liturgickou činnosťou, sa postupne stali službami, ktoré predchádzali prijatiu sviatostného svätenia. V latinskej cirkvi to boli ostiariát, lektorát, exorcitát a akolytát a nazývali sa nižšími sväteniami - vzhľadom k subdiakonátu, diakonátu a kňazstvu, ktoré boli označované ako vyššie svätenia. Tieto nižšie svätenia boli všeobecne - aj keď nie všade - vyhradzované tým, ktorí cez ne smerovali ku kňazstvu.

Duch Pána Ježiša, trvalý zdroj života a poslania Cirkvi, rozdeľuje členom Božieho ľudu dary, ktoré každému z nich umožňujú rôznym spôsobom prispievať k budovaniu Cirkvi a hlásaniu evanjelia. Tieto charizmy, nazývané tiež ministériá, keďže sú verejne uznané a ustanovené Cirkvou, sú dané k dispozícii spoločenstvu a jeho misii v trvalej forme.

V niektorých prípadoch má takýto príspevok vo forme služby svoj pôvod v konkrétnej sviatosti, vo sviatosti posvätného stavu. Ďalšie úlohy boli ustanovené v Cirkvi v priebehu dejín a zverené jednotlivým veriacim prostredníctvom nesviatostného liturgického obradu, na základe krstného kňazstva ako osobitná forma jeho vykonávania, ktorá má pomôcť biskupom, kňazom a diakonom v ich špecifickej službe.

Čítanie božieho slova v cháme sv. Petra v Ríme
Čítanie božieho slova v cháme sv. Petra v Ríme

Pretože sa nižšie svätenia v priebehu stáročí menili a mnohé úlohy im vyhradené v skutočnosti vykonávali laici, pápež sv. Pavol VI. v roku 1972 zrušil nižšie svätenia a ponechal len dve ministériá: lektorát a akolytát. Hoci tieto služby boli udeľované aj iným spôsobilým veriacim mužom, považovali sa za predprípravu k neskoršiemu prijatiu sviatosti vysviacky, preto boli vyhradené len osobám mužského pohlavia. Základom týchto služieb ustanovených Cirkvou je však spoločný stav tých, čo boli pokrstení a vo sviatosti krstu prijali kráľovské kňazstvo, preto sa tieto služby zásadne líšia od služby prijatej vo sviatosti vysviacky.

Keďže sú ministériá ako laické služby založené na sviatosti krstu, môžu byť zverené všetkým veriacim, ktorí sú pokladaní za spôsobilých, či už sú mužského alebo ženského pohlavia. Pápež František v roku 2021 umožnil, aby laici, ako muži, tak i ženy, ktorí majú vek a vlohy stanovené dekrétom konferencie biskupov, mohli byť predpísaným liturgickým obradom natrvalo prijatí do služby lektora a akolytu. Toto udelenie služieb im však nedáva právo na poskytovanie hmotného zabezpečenia alebo mzdy zo strany Cirkvi. V tom istom roku pápež František zriadil laické ministérium katechétu. Službe, ktorá existuje v Cirkvi v rôznych podobách od prvopočiatkov, sa tým priznáva osobitná dôležitosť v duchu Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý vyzdvihol aktívnu úlohu laikov, mužov i žien.

zdroj: Unsplash autor: Thays Orrico licencia: Free

Lektorát

Lektorská služba (Zuzana Juhaniaková v Ríme)
Lektorská služba (Zuzana Juhaniaková v Ríme)

V súčasnej liturgii má dôležitú úlohu taktiež lektor, ktorý číta čítania zo Starého zákona a z apoštolských listov. Lektori majú podiel na hlásaní Božieho slova, ktorému zhromaždený ľud naslúcha. Lektor je členom liturgického zhromaždenia, a preto by po celú liturgiu mal byť prítomný v lodi kostola, odtiaľ potom pristupuje k ambone - k miestu, ktoré je vyhradené len k prednesu Božieho slova.

Akolytát

Akolyta je poverený k liturgickej službe pri oltári: pripravuje oltár, posluhuje kňazovi alebo diakonovi, rozdáva sväté prijímanie veriacim. K adorácii môže vystaviť Eucharistiu v cibóriu, viesť adoráciu a odložiť Eucharistiu, nemôže s ňou však žehnať. Mimo služby pri Pánovom oltári nosili akolyti taktiež svetlo pri slávení liturgie. Akolyti môžu po svätej omši zanášať sväté prijímanie chorým a nevládnym do ich príbytkov.

Katechista

Katechizmus
Katechizmus

Služba katechétu je v Cirkvi veľmi starobylá. Už od začiatku svojej existencie kresťanské spoločenstvo poznalo všeobecnú formu služby, ktorú konkrétne uskutočňovali muži a ženy, ktorí v poslušnosti Duchu Svätému zasvätili svoj život budovaniu Cirkvi. Celé dejiny evanjelizácie v uplynulých dvetisíc rokoch jasne ukazujú, aká účinná bola misia katechétov. Bez akéhokoľvek umenšenia vlastného poslania biskupa, ktorý je vo svojej diecéze - spoločne s presbytériom, s ktorým sa podieľa na tej istej pastoračnej starostlivosti - prvým katechétom, alebo znižovania osobitnej zodpovednosti rodičov za kresťanskú výchovu ich detí, je nevyhnutné oceniť prítomnosť laikov a laičiek, ktorí sa cítia byť na základe vlastného krstu povolaní spolupracovať na diele katechézy.

Štúdium (ilustračné)
Štúdium (ilustračné)

Osobitná funkcia, ktorú katechéta plní, sa však konkretizuje v rámci iných služieb v kresťanskom spoločenstve. Katechéta je totiž povolaný prejaviť svoju kompetenciu v prvom rade v pastoračnej službe odovzdávania viery, ktorá sa rozvíja v rôznych etapách: od prvého ohlasovania, ktoré vovádza do kerygmy, cez vyučovanie, ktoré vedie k uvedomeniu si nového života v Kristovi a zvlášť pripravuje na sviatosti kresťanskej iniciácie, až po trvalú formáciu. Katechéta je zároveň svedkom viery, učiteľom i mystagógom, sprevádzajúcim i pedagógom, ktorý vyučuje v mene Cirkvi.

Nie všetci, ktorí sa stali katechétmi a katechétkami (napr. učitelia náboženstva),môžu pristúpiť k ministériu katechétu. Toto ministérium je vyhradené tým, ktorí zodpovedajú požiadavkám podľa uváženia diecézneho biskupa. Prvou požiadavkou zo všetkých je dimenzia povolania slúžiť Cirkvi tam, kde to biskup považuje za najkvalifikujúcejšie. Ministérium sa neudeľuje ako osobná odmena, ale ako služba miestnej cirkvi a tam, kde biskup považuje prítomnosť katechétu za nevyhnutnú. Ministérium katechétu sa opiera o duchovný život s rozmerom komunity a modlitby a je to služba, ku ktorej sa dospieva príslušnou solídnou formáciou.

Použitá literatúra:
  • KOPEČEK, Pavel. Fundamentální liturgika. Křesťanské slavení: teologie, historie a pastorace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5906-6.
  • Rímsky pontifikál. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1981.
  • Apoštolský list motu proprio Antiquum ministerium [online]. [cit. 02.02.2022]. Dostupné na internete
  • Apoštolský list motu proprio Spiritus Domini [online]. [cit. 01.02.2022]. Dostupné na internete
  • Pápež František ustanovil prístup k lektorátu a akolytátu i pre ženy [online]. [cit. 01.02.2022]. Dostupné na internete
  • Pápež František zriadil laické ministérium katechétu listom Antiquum ministerium [online]. [cit. 02.02.2022]. Dostupné na internete