Ikona prednačítania stránky.
Výzdoba farského kostola na slávnosť patróna, r. 2021
Výzdoba farského kostola na slávnosť patróna, r. 2021

Osobitné postavenie medzi spolupracovníkmi kňaza v spoločenstve veriacich má kostolník. Jeho úloha by sa dala opísať aj ako pomoc pri bohoslužbách a vysluhovaní sviatostí, zabezpečuje dozor v kostole, starostlivo dbá o priestor a predmety potrebné k liturgii. Kostolník veľakrát prispieva k vytvoreniu „duchovnej nálady“ pre bohoslužbu, svojou službou pripravuje „pôdu“ pre liturgické slávenia.

Kostolník by mal byť príkladom pre veriacich tým, ako vykonáva svoju službu, ako spĺňa svoje náboženské povinnosti a ako svoj život usmerňuje podľa viery. Najdôležitejším predpokladom pre túto službu je živá viera v Boha, keďže sa denne prostredníctvom služby v kostole nachádza pri samom „prameni“. Túto úlohu môže zastávať vhodný a spoľahlivý muž alebo takisto žena.

Kostolníčka pri príprave omšového rúcha, r. 2023
Kostolníčka pri príprave omšového rúcha, r. 2023

Keďže kostolník je dôležitá osoba pre styk s ľuďmi, mal by vedieť s ľuďmi správne komunikovať. Je taktiež dôležitým spojovacím článkom medzi kňazom a farským spoločenstvom.

Kostolník by mal oplývať viacerými vhodnými vlastnosťami, napríklad ako zmysel pre poriadok, presnosť, mlčanlivosť, priateľskosť, vytrvalosť, zodpovednosť, čestnosť a vľúdnosť.

Medzi dôležité úlohy, ktoré je potrebné zabezpečiť pre dôstojnosť slávenia liturgie, spadá aj upratovanie kostola a kvetinová výzdoba. Tieto nemôže mať na starosti len jedna osoba, majú sa zveriť aj iným veriacim. Kostolník okrem iného dbá aj o čistotu liturgických rúch a iných textílií potrebných vo svätej omši.

V našej farnosti aktuálne pôsobia dve kostolníčky, ktoré sa striedajú v službe nielen vo farskom kostole, ale aj pri pohreboch so svätou omšou v dome smútku na cintoríne, prípadne pri iných liturgických sláveniach. V kláštornom kostole plnia úlohu kostolníčok dve bosé karmelitánky - mníšky určené pre komunikáciu kláštora s verejnosťou.

Použitý prameň:
  • Directorium 1989. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 1988.