Ikona prednačítania stránky.
Logo SJVS
Logo SJVS
Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v detvianskom kostole, r. 2023
Socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v detvianskom kostole, r. 2023

Dielo Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca vzniklo v roku 2008, v nadväznosti na celoživotnú túžbu uršulínky Stanislavy Ernstovej, ako stále rastúce zoskupenie, vo väčšine laikov, ale tiež rehoľníkov a kňazov. Modlitba a obeta za kňazov je prostriedkom, ako prijať pozvanie k nasledovaniu Ježiša Veľkňaza.

Názov spoločenstva - Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca - vychádza z Ježišovho priania nazývať svojich služobníkov priateľmi a zároveň odkazuje na náš vnútorný postoj a túžbu Ježišovi bezvýhradne slúžiť.

Veľkňazstvo je životným rozmerom Zeleného štvrtka: Ježiš nás dôverne pozýva do diania svätej omše a liturgie žitej celým životom. Nositeľom skrytej charizmy Matky Stanislavy v terajšom spoločenstve Služobníkov sa stala sestra Kateřina Klosová, žijúca zasvätený život v komunite sestier v olomouckom Centre Aletti.

Stanislava Ernstová (1891 - 1968),uršulínka, celoživotne nosila v srdci túžbu založiť spoločenstvo spriaznených ľudí, ktorých by spájala skrytá modlitba a obeta za kňazov. Keď srdce plní Pánovu vôľu, potom má jeho služba nekonečný dopad na celý svet, dokonca aj na večnosť. Matka Stanislava rozpoznala obetu za kňazov ako svoje poslanie.

Obraz Srdca Ježišovho v kancelárii detvianskej fary, r. 2023
Obraz Srdca Ježišovho v kancelárii detvianskej fary, r. 2023

Ešte počas svojho života vyslovila proroctvo jednak o spoločenstve, ktoré vznikne po jej smrti a tiež o kňazovi, ktorý bude jeho duchovným otcom. Týmto kňazom sa stal Tomáš Špidlík (1919 - 2010),z ktorého odkazu Služobníci čerpajú a pod ktorého záštitou sa opierajú o tri piliere duchovného života: Božské Srdce, ignaciánska spiritualita a Ježišovo Veľkňazstvo - prinášanie vlastného života ako obetu Bohu milú.

Služobníci si prajú zdieľať s Ježišovým Veľkňazským Srdcom všetko, čo Ježiš sám prežíva, skrze úctu k jeho Božskému Srdcu. Denne kladú na obetný oltár jeho najnaliehavejšiu starosť dnešnej doby - kňazské srdcia. Spiritualita sv. Ignáca učí Služobníkov zvlášť diskrétnej láske: milovať Boha, druhých ľudí a slúžiť im s vnútornou zrelosťou tak, ako si praje sám Pán.

Služobníci žijú vo svete vnútorne zasvätení Ježišovmu Vekňazskému Srdcu: čerpajú tak z krstného zasvätenia a z povolania k všeobecnému kňazstvu Cirkvi. Najhlbšou modlitbou Služobníkov je odovzdanie všetkého, čo prichádza, Božiemu Srdcu ako obetu za kňazov s tým, že o všetko ostatné, na čom im záleží, sa bude starať Pán.

Pre Služobníkov je podstatné žiť vnútorné zasvätenie v mieste a okolnostiach, ktoré im zveril Pán, každý podľa vlastného životného stavu. Majú možnosť tiež pravidelného stretávania sa na mnohých miestach Českej a Slovenskej republiky.

Obrad pomazania rúk pri kňazskej vysviacke v Banskej Bystrici, r. 2011
Obrad pomazania rúk pri kňazskej vysviacke v Banskej Bystrici, r. 2011

Každý mesiac dostávajú poštou alebo e-mailom aktuálne informácie a slovo na rozjímanie. Dvakrát do roka sa môžu zúčastniť duchovnej obnovy na Velehrade. Konajú sa tiež, pravidelne v lete, púte do Medžugoria, rovnako ako na Velehrad k hrobu kardinála Tomáša Špidlíka alebo na Bílu Vodu k hrobu Matky Stanislavy.

Služobníci Ježišovho Veľkňazského Srdca sa v našej farnosti pravidelne stretávajú na spoločných modlitbách raz do mesiaca, vždy v stredu po prvom piatku, na eucharistickej adorácii od 19.30 do 20.30 hod. v kláštornom kostole bosých karmelitánok.

Raz v roku sa spoločenstvo v Detve, ktoré aktuálne tvorí 15 členov (r. 2022),stretáva aj s koordinátorkou hnutia Kateřinou Klosovou. Starostlivosť o duchovné povolania je vecou všetkých veriacich, preto je každý pozvaný aj k spoločnej modlitbe za kňazov.

Zdroj:
  • Informačný leták Služobníkov Ježišovho Veľkňazského Srdca