Ikona prednačítania stránky.

Ako inak nazývame túto sviatosť a prečo ju potrebujeme

Svätá spoveď je sviatosťou zmierenia a nazýva sa tiež ako sviatosť pokánia, odpustenia alebo obrátenia. Krst nás síce oslobodzuje z moci hriechu a smrti a uvádza nás do nového života Božích detí, ale neoslobodzuje nás od ľudskej slabosti a od náklonnosti k hriechu. Preto sa potrebujeme znovu a znovu uzmierovať s Bohom. Túto možnosť nám poskytuje sviatosť zmierenia. Nikde nie je krajšie vysvetlená podstata sviatosti zmierenia ako v podobenstve o milosrdnom otcovi. Blúdime a strácame smer, sme v koncoch. Ale náš Otec na nás čaká s veľkou, ba nekonečnou túžbou. Odpúšťa nám, keď sa k nemu navraciame, zakaždým nás nanovo prijíma, zakaždým nám odpúšťa hriechy. Ježiš odpustil hriechy mnohým ľuďom, bolo to preňho dôležitejšie ako robiť zázraky. Moc Ducha Svätého, ktorou Ježiš odpúšťal hriechy, odovzdal svojim apoštolom. Keď prichádzame za kňazom a s ľútosťou vyznáme svoje hriechy, padneme do náručia priamo nášmu nebeskému Otcovi.

Kto môže odpúšťať hriechy

sviatosť zmierenia
sviatosť zmierenia

Hriechy môže odpúšťať jedine Boh. „Odpúšťajú sa ti hriechy.“ (Mk 2,5) mohol Ježiš povedať iba preto, že je Boží Syn. Túto službu zmierenia odovzdal svojim apoštolom, ich nástupcom - biskupom a ich spolupracovníkom - kňazom, ktorí v Ježišovom mene môžu odpúšťať hriechy.

Ako sa pripraviť na ľútosť

Je to predovšetkým Božia milosť, ktorá pohne srdcom človeka. Z pohľadu na osobný hriech potom vyrastá túžba polepšiť sa. Hovoríme tomu ľútosť. Dospejeme k nej tak, že si uvedomíme rozpor medzi Božou láskou a svojím hriechom. Vtedy nás naplní bolesť nad našimi hriechmi; dáme si predsavzatie, že zmeníme svoj život a všetku svoju nádej vložíme do Božej pomoci. Realita hriechu sa však často potláča. Mnohí sa dokonca domnievajú, že pocity hriechu by sa mali spracovávať čisto psychologicky. Avšak čím väčšmi sa približujeme k Bohu, ktorý je svetlo, tým jasnejšie vystupujú na povrch naše tienisté stránky. Boh však nie je svetlo, ktoré spaľuje, ale svetlo, ktoré uzdravuje. A preto nás ľútosť pobáda k tomu, aby sme vstúpili do svetla, v ktorom úplne vyzdravieme.

V čom spočíva príprava na sviatosť zmierenia

Ku každej sviatosti zmierenia patrí spytovanie svedomia, ľútosť, predsavzatie, vyznanie hriechov a zadosťučinenie (pokánie). Spytovanie svedomia by malo byť dôkladné. Hriešnik musí svoje hriechy vysloviť bezpodmienečne pred spovedníkom, teda ich vyznať. Bez skutočnej ľútosti a bez ústneho vyznania hriechov pred kňazom nikto nemôže dostať rozhrešenie od hriechov. K spovedi patrí aj zadosťučinenie za hriechy (pokánie),ktoré spovedník uloží kajúcnikovi, aby napravil spôsobenú škodu.

Čo je to pokánie

Pokánie je zadosťučinenie za spáchané bezprávie. Pokánie nemôže byť iba záležitosťou rozumu, ale malo by sa konkrétne prejaviť v skutkoch lásky a v službe druhým. Pokánie sa žiaľ často chápe nesprávne. Nemá nič spoločné so sebaobviňovaním a škrupulanstvom. Pokánie neznamená neustále premýšľať o tom, aký som zlý človek. Pokánie nás oslobodzuje a povzbudzuje začať odznova.

zdroj: Unsplash autor: Josh Applegate licencia: free

Z akých hriechov sa mám vlastne spovedať?

Za normálnych podmienok všetky smrteľné hriechy, na ktoré si pri dôkladnom spytovaní svedomia spomenieme a z ktorých sme sa ešte nespovedali, môžu byť odpustené iba vo sviatostnej individuálnej spovedi. Pred sviatosťou zmierenia človek samozrejme bojuje s určitými zábranami. Ich prekonanie je prvým krokom k vnútornému uzdraveniu. Často nám pomôže, ak si pomyslíme na to, že dokonca aj pápež musí vyznať svoje chyby a slabosti pred iným kňazom. Len v situácii existenciálneho ohrozenia (napr. vo vojne, pri leteckom útoku alebo keď sa nejaká skupina ľudí nachádza v ohrození života) môže kňaz udeliť rozhrešenie aj skupine ľudí, bez toho, že by predtým vypočul ich individuálne vyznanie vín. Pokiaľ sa však niekto potrebuje vyznať zo smrteľných hriechov, je potrebné, aby to pri najbližšej príležitosti urobil v osobnej sviatosti zmierenia.

Kedy je človek povinný vyspovedať sa zo svojich smrteľných hriechov?

vyznanie hriechov (ilustračné)
vyznanie hriechov (ilustračné)

Keď človek dosiahne vek, v ktorom je schopný rozlišovať, je povinný úprimne sa vyspovedať zo svojich smrteľných hriechov. Cirkev naliehavo nabáda veriacich vyspovedať sa aspoň raz do roka. V každom prípade má človek pristúpiť k sviatosti zmierenia pred svätým prijímaním, pokiaľ si je vedomý smrteľného hriechu. Ak Cirkev hovorí o „veku schopnom rozlišovať“, má tým na mysli vek, keď človek dokáže používať svoj rozum natoľko, že vie bezpečne rozlišovať dobro od zla. Predpokladá sa to u detí približne v treťom ročníku na základných školách, ktoré sa zvyčajne v tomto veku pripravujú na prvé sväté prijímanie, pred ktorým si vykonajú aj prvú svätú spoveď zo všetkých hriechov, ktoré sú si vedomé a schopné pamätať vo svojom doterajšom živote.

Môžem sa vyspovedať aj keď som sa nedopustil smrteľných hriechov?

Sviatosť zmierenia je pre človeka veľkým darom uzdravenia a hlbšieho vzťahu s Pánom aj v prípade, že by sa nemusel nevyhnutne vyznať zo svojich hriechov. Kresťania, ktorí sa usilujú o opravdivé nasledovanie Ježiša, túžia po radosti, ktorá vyviera z nového radikálneho začiatku s Bohom. Dokonca aj svätci pravidelne pristupovali k sviatosti zmierenia, kedykoľvek mali na to príležitosť. K rastu v pokore a v láske potrebovali, aby ich až do posledného zákutia duše prežiarilo Božie uzdravujúce svetlo.

Existujú také závažné hriechy, ktoré by kňaz nemohol rozhrešiť?

Sú hriechy, ktorými sa človek úplne odvráti od Boha a zároveň pre ich závažnosť podľahne exkomunikácii. Rozhrešenie tých skutkov, na ktoré sa vzťahuje exkomunikácia, môže udeliť iba biskup alebo ním poverený kňaz, a v niektorých výnimočných prípadoch dokonca iba pápež. V prípade nebezpečenstva smrti môže udeliť rozhrešenie od hriechu a od exkomunikácie každý kňaz. Katolík, ktorý by sa napríklad dopustil vraždy alebo by sa aktívne podieľal na umelom potrate, sa automaticky sám vylučuje zo sviatostného spoločenstva; Cirkev tento stav len potvrdzuje. Cieľom exkomunikácie je, aby sa hriešnik polepšil a vrátil sa na správnu cestu.

Môže kňaz prezradiť niečo z toho, čo sa dozvedel vo sviatosti zmierenia?

sviatosť zmierenia
sviatosť zmierenia

Nie, za nijakých okolností. Spovedné tajomstvo má absolútnu platnosť. Každý kňaz by bol exkomunikovaný, keby prezradil niekomu inému čokoľvek z toho, čo sa dozvedel vo sviatosti zmierenia. Dokonca ani polícii nesmie nič prezradiť alebo naznačiť. Poznáme viacero kňazov, ktorí radšej podstúpili mučenie a smrť, než by porušili spovedné tajomstvo. Vo sviatosti zmierenia je jedinou úlohou kňaza pri počúvaní hriechov byť „Božím uchom“, a preto mu môžeme hovoriť úplne všetko a zdôveriť sa celkom otvorene.

Aký pozitívny účinok prináša spoveď?

Sviatosť pokánia zmieruje hriešnika s Bohom. V slove „zmierenie“ (stať sa znovu milovaným a prijatým synom, či dcérou) je to všetko obsiahnuté: znovu si sadáme s Bohom k čistému stolu.

Použitá literatúra:
  • Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7.

Otázky a odpovede

Kedy sa môžem vyspovedať vo farnosti Detva?

V obvyklých prípadoch je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia v pondelok až sobotu 30 min. pred každou svätou omšou a v nedeľu pred svätou omšou o 7.45 hod. K prvému piatku mesiaca, pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami sa spovedá vo väčšom časovom rozmedzí, vždy podľa ohláseného rozpisu vo farských oznamoch.

V prvopiatkovom týždni chodíme spovedať chorých a tých, ktorí už nemôžu prísť do kostola, do ich domácností, do Domova dôchodcov a do Liečebne dlhodobo chorých. Kto by chcel prihlásiť svojich príbuzných a známych k pravidelnej svätej spovedi a svätému prijímaniu v ich domácnostiach počas prvopiatkových týždňov, môže tak urobiť na farskom úrade.