Ikona prednačítania stránky.
Ako vybaviť pohreb?

Pohreb blízkej osoby sa vybavuje v spolupráci pohrebnej služby, farského i mestského úradu. V prípade úmrtia doma je potrebné bezodkladne kontaktovať pohotovosť (t. č. 112) a oznámiť úmrtie. Počkať na obhliadajúceho lekára, ktorý vystaví List o prehliadke mŕtveho a následne dohodnúť odvoz zomrelého s pohrebnou službou. V prípade úmrtia v nemocnici, v domove dôchodcov alebo v iných zariadeniach sociálnych služieb, po oznámení úmrtia kontaktovať pohrebnú službu kvôli odvozu zomrelého. Po dohode cirkevného pohrebu v našej farnosti sa úmrtie oznamuje verejnosti zvonením na kostolnej veži o 10.00 a 16.00 hod., každý deň až do konania pohrebu.

Čo je predpokladom cirkevného pohrebu?
Predpokladom je skutočnosť, že zosnulý patril do Cirkvi - bol pokrstený ako kresťan katolík a zomrel v spoločenstve s Cirkvou (nebol exkomunikovaný, nevystúpil z Cirkvi). Na farskom úrade pozostalí dohodnú termín pohrebu, ktorý sa konzultuje s pohrebnou službou. Návšteva pozostalých u kňaza vo farnosti je nevyhnutná, pretože je potrebné dohodnúť termín a náležitosti pohrebu, podať o zosnulom základné informácie. Pochováva sa obvykle v pracovné dni v Dome smútku na cintoríne. Správu pohrebiska a Domu smútku má mesto Detva.
Môže byť zosnulý pochovaný aj so svätou omšou?

Zomrelí, ktorí boli v poslednom období pred úmrtím zaopatrení sviatosťami Cirkvi (svätá spoveď, sväté prijímanie alebo pomazanie chorých),môžu byť pochovaní aj so svätou omšou. Farnosť Detva pri pohrebných obradoch zabezpečuje okrem kňaza taktiež organistu. Keď pohrebný obrad nie je spojený so svätou omšou, odporúča sa dať za zomrelého následne odslúžiť svätú omšu v príhodnom čase. Je vhodné, aby veriaci na hroby svojich príbuzných umiestňovali symboly zmŕtvychvstania a večného života, ako aj nápisy vzaté zo Svätého písma a starokresťanskej tradície. Je potrebné dbať o to, aby cintoríny boli svedectvom kresťanskej viery v zmŕtvychvstanie tela.

Ako sa vysluhuje sviatosť krstu v našej farnosti?
Sviatosť krstu detí (najlepšie v prvých troch mesiacoch života dieťaťa) sa v Detve vysluhuje v sobotu dopoludnia (čas podľa dohody),alebo v nedeľu po skončení svätej omše o 10.30 hod. Pred krstom sú rodičia a krstní rodičia povinní absolvovať náuku, ktorá sa koná každú stredu o 18.30 hod. v budove farského úradu. Na náuku a krst malých detí nie je potrebné prihlasovať sa vopred.
Kto môže byť krstným rodičom?
Krstnými rodičmi môžu byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, alebo iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka. Krstný rodič má pomáhať rodičom, aby pokrstený viedol kresťanský život a aby verne plnil povinnosti, ktoré s krstom súvisia.
Aké sú podmienky k tomu, aby mohol byť niekto krstným rodičom?
  • Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  • Mať zavŕšený 16-ty rok života.
  • Musí byť katolík, pobirmovaný, prijal už najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  • Nesmie mu byť uložený žiadny cirkevný trest.
  • Musí byť sobášený v Katolíckej cirkvi. Ak je slobodný, nemôže žiť vo voľnom partnerskom zväzku, napr. ako „druh a družka“. Ak je rozvedený a nežije v ďalšom zväzku, musí mať od svojho biskupa povolenie pristupovať k sviatostiam.
  • Nemôže byť rodičom krstenca.
  • Nekatolík môže byť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.
Ako prebieha príprava ku krstu starších detí a dospelých?

Deti, ktoré nenastúpili do povinnej školskej dochádzky, môžu byť pokrstené rovnako ako deti v dojčenskom období. Deti v povinnej školskej dochádzke môžu prijať krst, pokiaľ navštevujú hodiny náboženskej výchovy. Krst sa vtedy udelí pred slávnosťou 1. svätého prijímania (zvyčajne tretiaci na základných školách, prípadne aj starší).

Príprava dospelých (katechumenát) trvá 2 roky. V rámci prípravy prijatia sviatosti krstu je aj príprava k svätej spovedi, svätému prijímaniu a birmovaniu. Všetky tieto sviatosti prijme dospelý po dvojročnej príprave spolu vo Veľkonočnej vigílii, alebo v jeden deň inokedy vo veľkonočnom období. Záujemcovia sa môžu kedykoľvek prihlásiť na farskom úrade.

Ako v našej farnosti prebieha príprava k sviatosti birmovania?

V Detve sa pravidelne vysluhuje sviatosť birmovania každý druhý kalendárny rok. Príprava birmovancov prebieha približne v priebehu dvoch školských rokov. Tí, ktorí sú stredoškoláci alebo aj starší, môžu sa začiatkom jesene prihlásiť k sviatosti birmovania, po ohlásení začiatku prípravy. Birmovanci sa na prijatie sviatosti pripravujú v jednotlivých skupinách s animátormi po dobu minimálne jedného roka.

Kedy môžem po prvýkrát prijať Eucharistiu?

Už pokrstené deti, ktoré dokážu vnímať rozdiel medzi obyčajným chlebom a eucharistickým chlebom (svätým prijímaním),môžu po prvýkrát pristúpiť k Eucharistii, avšak len po náležitej príprave.

V našich končinách je zaužívaná prax, že k 1. svätému prijímaniu a deň predtým k 1. svätej spovedi môžu pristúpiť najskôr tretiaci základných škôl. Tí sa k prijatiu týchto sviatostí pripravujú na hodinách náboženskej výchovy a účasťou na nedeľných svätých omšiach.

Dospelí pokrstení, ktorí neprijali ďalšie iniciačné sviatosti, môžu sa prihlásiť na našom farskom úrade a po niekoľkomesačnej individuálnej príprave budú môcť, v určenom čase podľa dohody, prvýkrát pristúpiť k svätej spovedi a svätému prijímaniu vo svätej omši.

Kedy sa môžem vyspovedať vo farnosti Detva?

V obvyklých prípadoch je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia v pondelok až sobotu 30 min. pred každou svätou omšou a v nedeľu pred svätou omšou o 7.45 hod. K prvému piatku mesiaca, pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami sa spovedá vo väčšom časovom rozmedzí, vždy podľa ohláseného rozpisu vo farských oznamoch.

V prvopiatkovom týždni chodíme spovedať chorých a tých, ktorí už nemôžu prísť do kostola, do ich domácností, do Domova dôchodcov a do Liečebne dlhodobo chorých. Kto by chcel prihlásiť svojich príbuzných a známych k pravidelnej svätej spovedi a svätému prijímaniu v ich domácnostiach počas prvopiatkových týždňov, môže tak urobiť na farskom úrade.

Čo znamená byť zaopatrený sviatosťami a ako je k tomu možné prísť?

Tí, ktorí sú vopred posilnení sviatostným pomazaním, svätou spoveďou a svätým prijímaním, sú týmito sviatosťami zaopatrení v hodine smrti a ich odchod k svojmu Pánovi a Stvoriteľovi je sviatostne posilnený, v mnohých prípadoch aj uľahčený, pretože zomierajúci nadobúda Boží pokoj, je zmierený s Bohom aj so svojimi príbuznými a môže vo väčšom pokoji opustiť tento svet.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme chorým a umierajúcim kedykoľvek na požiadanie. U tých, ktorí sú v pokročilom veku a majú vážne zdravotné komplikácie, nie je dobré odkladať túto sviatosť len na poslednú chvíľu. Pomazanie chorých je možné prijať jedenkrát v roku alebo aj viackrát, vždy po vážnom zhoršení zdravotného stavu.

Ako sa niekto môže stať kňazom?

Mladý muž, ktorý by v sebe cítil povolanie ku kňazstvu, môže sa cez svojho farára prihlásiť na štúdium teológie a prípravu na kňazstvo v Banskobystrickej diecéze, v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Medzi podmienky prijatia adeptov na kňazstvo patrí okrem iného najmä mravný a bezúhonný život kresťana, dobrý zdravotný stav pre výkon povolania a stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Bližšie informácie na stránke seminára.

Ako vyzerá blízka príprava k manželstvu v našej farnosti?

Príprava snúbencov k prijatiu manželstva v našej farnosti alebo aj v dekanáte Detva, prebieha počas piatich stretnutí podľa oznámeného rozpisu, vždy v pondelok o 18.30 hod. v zasadačke farského úradu. Témami stretnutí sú vierouka, povolanie k manželstvu, život kresťanskej rodiny, podoby lásky, starostlivosť o manželský život, zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva, Božie prikázania a sviatosti.