Ikona prednačítania stránky.
Regula Františkánskeho svetského rádu
Regula Františkánskeho svetského rádu
Ikona svätého Františka z Assisi
Ikona svätého Františka z Assisi

Františkánsky svetský rád (Ordo Franciscanus Saecularis) je jedným z najstarších existujúcich laických náboženských hnutí v Katolíckej cirkvi. Vznikol začiatkom 13. storočia. Zakladateľom rádu je sv. František z Assisi.

Názov samotného hnutia sa postupom času menil. Spočiatku sa jeho členovia nazývali Bratia a sestry kajúceho rádu sv. Františka, neskôr sa hnutie začalo označovať ako Tretí rád sv. Františka. V roku 1978 sa spolu s prijatím novej regule schválenej sv. Pavlom VI. upravilo aj pomenovanie bratského spoločenstva, ktoré sa dnes nazýva Františkánsky svetský rád.

Členovia Františkánskeho svetského rádu sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia Ježiša Krista spôsobom sv. Františka z Assisi v ich laickom stave. OFS je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov, vdovcov, ale i svetských duchovných. Spiritualitu príslušníkov OFS charakterizujú svetské podmienky a život v bratskom spoločenstve. Príznačná je aktívna prítomnosť nielen v Cirkvi, ale aj vo svete.

Ikona Františkánskej rodiny v kaplnke Domova dôchodcov v Detve, r. 2019
Ikona Františkánskej rodiny v kaplnke Domova dôchodcov v Detve, r. 2019

Svetskí františkáni majú byť kvasom prostredí, v ktorých žijú a to svedectvom bratskej lásky a jasným kresťanským postojom.

Karol Anton Medvecký vo svojej monografii Detva uvádza, že v roku 1730 bolo v Detve znovuzriadené Bratstvo sv. Františka Assiského, ľudovo označované ako bratstvo „kordigerov“ alebo „pásikárov“. Názov je odvodený od opaskov - povrazov, z talianskeho slova corda - povraz, ktorými sa členovia prepásavali podľa príkladu sv. Františka na pamiatku Kristovho spútania.

Predpokladá sa, že pri vzniku Detvy a jej začiatkoch bratia františkáni, ktorí zabezpečovali duchovnú starostlivosť prvých obyvateľov, založili tu v 17. storočí aj prvé Bratstvo sv. Františka.

Členovia OFS v Detve s kapucínom Jozefom Timkom, r. 2020
Členovia OFS v Detve s kapucínom Jozefom Timkom, r. 2020

V roku 1785 bol zhotovený inventár zrušenej Spoločnosti kordigerov v Detve, ktorá pravdepodobne musela zaniknúť na základe patentu o zrušení žobravých a rozjímavých reholí, ktorý vydal cisár Jozef II. v roku 1782.

Tretí rád sv. Františka bol v Detve opäť obnovený až v roku 1924 zásluhou farára Jána Štrbáňa, bývalého františkána. Spoločenstvo viedol sám Štrbáň, ktorý bol jeho členom a zároveň riaditeľom. V rozmedzí rokov 1924 - 1953 sa pridalo k františkánskym terciárom v Detve 391 osôb. Posledným zapísaným členom v roku 1953 bol „apoštol Podpoľania“, pán Štefan Vlk.

Po Nežnej revolúcii a následnej náboženskej slobode začalo päť terciárok navštevovať bratstvo Františkánskeho svetského rádu v Lučenci. Po niekoľkých rokoch bolo 11. marca 2006 duchovným asistentom pátrom Jakubom Martausom OFM založené v Detve dočasné Bratstvo sv. Anežky Českej.

Modlitba členov OFS v Detve pri kríži pred farským kostolom
Modlitba členov OFS v Detve pri kríži pred farským kostolom

Na sviatok patrónky bratstva 2. marca 2008 bolo toto miestne bratstvo v Detve kánonicky zriadené - oficiálne ustanovené. V tom istom roku sa však zistilo, že nové bratstvo nebolo potrebné zriaďovať, pretože sa našla posledná žijúca členka pôvodného Tretieho rádu sv. Františka, ktorej otec patril medzi zakladateľov bratstva v roku 1924 a ona sama do neho vstúpila ešte v roku 1941. Následne boli akoby tieto dve osobitné bratstvá zlúčené do jedného.

Bratstvo Františkánskeho svetského rádu v Detve sa pravidelne stretáva dvakrát do mesiaca v pastoračnom centre farnosti. Hierarchicky patrí pod Stredoslovenský región Národného bratstva OF S Sedembolestnej Panny Márie. Je súčasťou Medzinárodného bratstva OFS, toho istého Tretieho rádu, ktorý pred 800 rokmi založil patrón kostola i celej farnosti, sv. František z Assisi.

V súčasnosti (r. 2022) miestne Bratstvo sv. Anežky Českej v Detve tvorí osem sestier a dvaja bratia s doživotnou profesiou (sľubmi),jedna členka je vo formácii.

Zdroj a použitý prameň:
  • Zita Schmidtová OFS
  • Diecézny archív Banská Bystrica, fond Farské archívy.