Ikona prednačítania stránky.

Čo je to krst

sviatosť krstu
sviatosť krstu

Krst je základná sviatosť, brána, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Zjednocuje nás s Ježišom Kristom, vťahuje nás do jeho vykupiteľskej smrti na kríži, a tak nás vyslobodzuje z moci hriechu, očisťuje od všetkých osobných hriechov a umožňuje nám spolu s ním vstať z mŕtvych k životu, ktorý sa nekončí. Pretože krst je zmluvou s Bohom, človek musí povedať svoje slobodné „áno“. V prípade malých detí vyznávajú vieru ich rodičia ako zástupcovia.

Ako sa udeľuje krst

Klasická forma krstu prebieha tak, že ten, kto prijíma krst, sa tri razy ponorí do krstnej vody. Väčšinou sa však tomu, kto prijíma krst, tri razy leje voda na hlavu, pričom ten, kto udeľuje krst, hovorí: „(Meno),ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Voda symbolizuje očistenie a nový život. Túto skutočnosť vyjadroval už Jánov krst pokánia. Krst, ktorý sa udeľuje v „mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ vodou, je viac ako znakom obrátenia a pokánia. Je to nový život v Kristovi. A preto ešte nasleduje pomazanie olejom, oblečenie bieleho rúcha a zapálenie krstnej sviece.

Kto môže byť pokrstený a čo sa vyžaduje od čakateľa na krst

sviatosť krstu
sviatosť krstu

Krst môže prijať každý človek, ktorý ešte nie je pokrstený. Jediným predpokladom krstu je viera, ktorá sa pri krste musí verejne vyznať. Človek, ktorý chce prijať kresťanskú vieru, nemení svoj pohľad na svet. Vstupuje totiž na cestu učenia sa (katechumenát),na ktorej sa pripravuje prijať Boží dar v krste. Osobným obrátením a krstom sa stáva novým človekom, živým údom Kristovho tela - Cirkvi. Tí, čo podstúpia smrť pre vieru, katechumeni a všetci ľudia, ktorí síce nepoznajú Cirkev, ale pod vplyvom milosti úprimne hľadajú Boha a usilujú sa plniť jeho vôľu, môžu sa spasiť, aj keď neprijali krst.

Prečo Cirkev krstí malé deti

sviatosť krstu
sviatosť krstu

Cirkev sa od svojho počiatku drží tradície krstiť malé deti. Má to jediný dôvod: skôr ako sa my rozhodneme pre Boha, Boh sa už dávno rozhodol pre nás. Krst je teda milosť, nezaslúžený dar Boha, ktorý sa nás bezvýhradne ujíma. Preto veriaci rodičia, ktorí si želajú pre svoje dieťa to najlepšie, žiadajú krst, v ktorom sa dieťa vyslobodzuje z vplyvu dedičného hriechu a z moci smrti. Krst detí predpokladá, že kresťanskí rodičia budú pokrstené dieťa uvádzať do viery a do kresťanského života. Ten, kto dieťaťu odopiera krst pre nesprávne chápanú liberálnosť, dopúšťa sa na ňom bezprávia. Tak ako nemožno dieťaťu odoprieť lásku, pre ktorú sa samo tiež dokáže rozhodnúť až neskôr, nemali by veriaci rodičia odopierať svojmu dieťaťu Božiu milosť v krste, ak sa nechcú na ňom dopustiť príkoria. Tak ako sa každý človek rodí so schopnosťou rozprávať, čo sa však musí naučiť, tak sa každý človek rodí i so schopnosťou veriť, musí sa však viere učiť. Krst však nemožno nikomu nanútiť.

Ak bol niekto pokrstený ako malé dieťa, musí svoj krst neskôr „ratifikovať“ vlastným životom - to znamená, že musí k nemu povedať z vlastnej vôle svoje „áno“, aby mohol začať prinášať ovocie.

autor: ZanaSj licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Kto môže krstiť

V obvyklých prípadoch udeľuje sviatosť krstu biskup, kňaz alebo diakon. V prípade núdze môže platne pokrstiť každý kresťan, ba dokonca každý človek, aj nepokrstený. Musí mať pri tom úmysel konať to, čo koná Cirkev, keď krstí.

Čo sa deje pri krste

Pri krste sa stávame údmi Kristovho tela, bratmi a sestrami nášho Spasiteľa a Božími deťmi. Sme oslobodení od hriechu, vytrhnutí z moci smrti a od tohto okamihu sme predurčení k životu v radosti vykúpených. Byť pokrstený znamená ponoriť svoj osobný životný príbeh do prúdu Božej lásky. Krst vtláča do duše nezmazateľný duchovný znak, charakter, ktorý určuje pokrsteného na kresťanský náboženský kult. Pre tento charakter nemožno krst opakovať. Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, liturgia Cirkvi nás povzbudzuje, aby sme dôverovali v Božie milosrdenstvo a modlili sa za ich spásu.

sviatosť krstu
sviatosť krstu

Význam mena, ktoré dostávame pri krste

Menom, ktoré dostávame pri krste, nám Boh hovorí: „Po mene ťa zavolám, ty si môj“ (Iz 43,1). Pri krste sa človek nerozplýva v nejakom anonymnom božstve, ale ním sa práve potvrdzuje jeho jedinečnosť. Dostať pri krste určité meno znamená, že Boh ma pozná; povedal mi svoje „áno“ a navždy ma prijíma v mojej nezameniteľnej individuálnosti.

Prečo mať krstné meno po svätcovi

Nemáme lepšie vzory ani lepších pomocníkov ako svätých. Ak je mojím patrónom svätec, mám u Boha priateľa, ktorý za mňa oroduje.

Použitá literatúra:
  • Kódex kánonického práva. Latinsko-slovenské vydanie. Bratislava: Konferencia biskupov Slovenska, 1996. ISBN 80-7162-061-0.
  • Youcat po slovensky. Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých. Bratislava: Karmelitánske nakladateľstvo, 2011. ISBN 978-80-89231-99-7.

Otázky a odpovede

Ako sa vysluhuje sviatosť krstu v našej farnosti?
Sviatosť krstu detí (najlepšie v prvých troch mesiacoch života dieťaťa) sa v Detve vysluhuje v sobotu dopoludnia (čas podľa dohody),alebo v nedeľu po skončení svätej omše o 10.30 hod. Pred krstom sú rodičia a krstní rodičia povinní absolvovať náuku, ktorá sa koná každú stredu o 18.30 hod. v budove farského úradu. Na náuku a krst malých detí nie je potrebné prihlasovať sa vopred.
Kto môže byť krstným rodičom?
Krstnými rodičmi môžu byť len jeden krstný otec a jedna krstná matka, alebo iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka. Krstný rodič má pomáhať rodičom, aby pokrstený viedol kresťanský život a aby verne plnil povinnosti, ktoré s krstom súvisia.
Aké sú podmienky k tomu, aby mohol byť niekto krstným rodičom?
  • Musí byť na to schopný a mať úmysel plniť túto úlohu.
  • Mať zavŕšený 16-ty rok života.
  • Musí byť katolík, pobirmovaný, prijal už najsvätejšiu Eucharistiu a vedie život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.
  • Nesmie mu byť uložený žiadny cirkevný trest.
  • Musí byť sobášený v Katolíckej cirkvi. Ak je slobodný, nemôže žiť vo voľnom partnerskom zväzku, napr. ako „druh a družka“. Ak je rozvedený a nežije v ďalšom zväzku, musí mať od svojho biskupa povolenie pristupovať k sviatostiam.
  • Nemôže byť rodičom krstenca.
  • Nekatolík môže byť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.
Ako prebieha príprava ku krstu starších detí a dospelých?

Deti, ktoré nenastúpili do povinnej školskej dochádzky, môžu byť pokrstené rovnako ako deti v dojčenskom období. Deti v povinnej školskej dochádzke môžu prijať krst, pokiaľ navštevujú hodiny náboženskej výchovy. Krst sa vtedy udelí pred slávnosťou 1. svätého prijímania (zvyčajne tretiaci na základných školách, prípadne aj starší).

Príprava dospelých (katechumenát) trvá 2 roky. V rámci prípravy prijatia sviatosti krstu je aj príprava k svätej spovedi, svätému prijímaniu a birmovaniu. Všetky tieto sviatosti prijme dospelý po dvojročnej príprave spolu vo Veľkonočnej vigílii, alebo v jeden deň inokedy vo veľkonočnom období. Záujemcovia sa môžu kedykoľvek prihlásiť na farskom úrade.