Ikona prednačítania stránky.
Krst trojčiat v Detve, r. 1995
Krst trojčiat v Detve, r. 1995
zdroj: Kronika farnosti Detva licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Sedem sviatostí Cirkvi

Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem: krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav a manželstvo. Tieto sviatosti sa týkajú všetkých etáp a všetkých dôležitých chvíľ života kresťana. Sviatosti nemožno chápať ako sacra-mentum, prostriedok posvätenia, ale ako mysterion - Boží plán spásy realizovaný v Kristovi.

Katechizmus Katolíckej cirkvi delí sviatosti do troch kategórií:

  • a) iniciačné sviatosti - krst, birmovanie, Eucharistia
  • b) uzdravujúce sviatosti - sviatosť zmierenia a sviatosťpomazania chorých
  • c) sviatosti služby a spoločenstva - posvätný stav a manželstvo


Missa chrismatis Banská Bystrica 2014
Missa chrismatis Banská Bystrica 2014
zdroj: Archív Mariána Juhaniaka licencia: CC BY-NC-SA 4.0

Sväteniny Cirkvi

Sväteniny sú posvätné znaky, ktorými sa, určitým napodobnením sviatostí, naznačujú a na orodovanie Cirkvi dosahujú najmä duchovné účinky. Sväteniny pripravujú ľudí na prijatie hlavného účinku sviatostí a posväcujú rozličné okolnosti života. Ich slávenie vždy obsahuje modlitbu a znaky, odvodzujú sa od krstného kňazstva.

Každý pokrstený je povolaný byť požehnaním a žehnať. Medzi sväteniny zaraďujeme rozličné pobožnosti, požehnania, osobitné služby - ministériá, prvky ľudovej zbožnosti, pohrebné obrady, slávnosti rehoľných spoločenstiev, exorcizmus a podobne.


čítanie Svätého písma
čítanie Svätého písma
zdroj: Unsplash autor: Aaron Burden licencia: free

Kresťanský život viery

Spoločenstvo vo viere potrebuje spoločnú reč viery, ktorá je pre všetkých normatívna a spája ich v tom istom vyznaní viery. Základnými piliermi kresťanskej viery sú Sväté pismo, Tradícia a učenie Cirkvi. Všetci veriaci v Krista sú povolaní, aby poznanie Boha odovzdávali z pokolenia na pokolenia, čiže aby ohlasovali vieru, žili ju v bratskom spoločenstve a slávili ju v liturgii a v modlitbe.

K životu kresťana patrí každodenná modlitba, ktorá povznáša dušu k Bohu. Účasť na svätej omši je vždy slávnostným a radostným trávením času, svetlým bodom všedného života. Tomu by malo patrične zodpovedať oblečenie a aj naše správanie.