Ikona prednačítania stránky.
Socha Panny Márie Karmelskej, ktorá odovdzáva škapuliar
Socha Panny Márie Karmelskej, ktorá odovdzáva škapuliar

Svetský rád bosých karmelitánov (Ordo Carmelitanum Discalceaforum Secularis) je spoločenstvo veriacich, ktorí sa zaväzujú usilovať sa o evanjeliovú dokonalosť vo svete podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti podľa stavu a podľa blahoslavenstiev, pričom sa vo svojom kresťanskom živote inšpirujú a povzbudzujú spiritualitou tereziánskeho Karmelu.

Jeho členovia patria úplne do karmelitánskej rodiny, sú členmi karmelitánskeho rádu. Spája ich s ním bratské spoločenstvo, spoločné duchovné dobrá, účasť na tom istom povolaní k svätosti a na spoločnom poslaní Cirkvi pri zachovaní rozdielneho stavu života.

Členovia svetského rádu sa vyznačujú citlivosťou na prejavy Božej lásky, poslušnosťou voči Cirkvi, láskou k rozjímavej modlitbe. Ich povolaním je život v Božej prítomnosti, pestovanie kontemplatívnej modlitby, modlitby za kňazov a kňazské povolania, za Cirkev na Slovensku, neustále prežívanie dôverného spojenia s Pannou Máriou - Kráľovnou Karmelu.

Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Detve, r. 2016
Relikvie sv. Terézie z Lisieux v Detve, r. 2016

V živote karmelitána Panna Mária slúži predovšetkým ako príklad vernosti v počúvaní Pána a v službe Pánovi. Toto vnútorné zapojenie do intenzívneho mariánskeho života sa má prejaviť aj navonok vo forme každodenných zvláštnych skutkov ku cti Najsvätejšej Panny, ako aj nosením karmelitánskeho škapuliara.

Svetskí karmelitáni sú verní výzve a príkladu Pána veľa sa modliť, ako aj hlavnému príkazu prvotnej karmelitánskej reguly - rozjímať o slovách Pána a bdieť na modlitbách. Život modlitby je najdôležitejšou úlohou a súčasne charakteristickou črtou Karmelu.

Členovia svetského rádu majú stále pestovať vo vnútornej sústredenosti ducha modlitby, ktorej zasväcujú najmenej pol hodiny denne: majú sa usilovať počúvať Božie slovo, najmä v posvätnej liturgii, a duchovným čítaním rozmnožovať v sebe vznešené poznanie Ježiša Krista, čerpané z prameňov kresťanskej a karmelitánskej spirituality, ako aj z učenia a charizmy svätých Karmelu.

Relikviár sv. Terézie z Lisieux, r. 2016
Relikviár sv. Terézie z Lisieux, r. 2016

Členovia svetského rádu sú povolaní žiť vo vernosti Ježišovi Kristovi pod ochranou Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, v biblickej tradícii proroka Eliáša. Inšpirovaní učením svätej Terézie od Ježiša a svätého Jána od Kríža sa usilujú prehlbovať svoj kresťanský záväzok prijatý vo sviatosti krstu.

Svetskí karmelitáni sú spolu s rehoľníkmi a mníškami synmi a dcérami Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel a svätej Terézie Veľkej. Z tohto dôvodu majú účasť na tej istej charizme ako rehoľníci, každý podľa svojho osobitného stavu života.

Je to jedna rodina, ktorá sa zúčastňuje na tých istých duchovných dobrách, s tým istým povolaním k svätosti a s tým istým apoštolským poslaním. Svetskí členovia prispievajú do rádu dobrami vlastnými pre ich svetský stav života.

Do svetského rádu bosých karmelitánov môže vstúpiť katolík vo veku od 18 do 60 rokov, ktorý sa usiluje o skutočný kresťanský život a evanjeliovú dokonalosť a túži žiť zasvätený život vo svete. Môže to byť osoba žijúca v ktoromkoľvek životnom stave, či už v manželstve, alebo ako vdovec/vdova, slobodný/slobodná.

Členovia OCDS v Detve s pátrom Stanislavom Miernikom na formačnom stretnutí, r. 2023
Členovia OCDS v Detve s pátrom Stanislavom Miernikom na formačnom stretnutí, r. 2023

Svetský rád bosých karmelitánov začal byť v Detve aktívny od roku 2008, po tom ako bol dobudovaný kláštor bosých karmelitánok, kde bol neskôr vytvorený aj priestor pre stretávanie sa jeho členov. Novo-formujúceho spoločenstva sa ujal karmelitán Andrej Valent, rodák z Detvy, ktorý v tom čase pôsobil v Banskej Bystrici.

Začínali ôsmi, ďalší viacerí záujemcovia o karmelitánsku spiritualitu rozlišovali svoje povolanie do svetského rádu. Po usmerneniach a radách delegáta pre OCDS, Lukáša Kasperka z Krakova, začali záujemcovia po uplynutí stanoveného času vstupovať do noviciátu a prijímať dočasné i doživotné prísľuby. V rokoch 2009 - 2020 bol asistentom svetského rádu v Detve karmelitán Miloš Viktorín, pôsobiaci v Banskej Bystrici a Starých Horách.

Sympózium k sv. Terézii Avilskej, r. 2021
Sympózium k sv. Terézii Avilskej, r. 2021

Dňa 18. júna 2017 bolo toto spoločenstvo v Detve (Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre) slávnostne erigované - oficiálne založené. Od roku 2020 je jeho asistentom karmelitán Stanislav Miernik, farár v Starých Horách.

Spoločenstvo svetského rádu sa v detvianskom kláštore bosých karmelitánok stretáva približne dvakrát do mesiaca na formačných stretnutiach a jedenkrát do mesiaca absolvujú členovia spoločne duchovnú obnovu so svojím asistentom. Svetský rád bosých karmelitánov v Detve má aktuálne 19 členov, z toho 13 členov s doživotnými a 3 s dočasnými prísľubmi a 3 sympatizantov (r. 2023).

Zdroj:
  • Katarína Luptáková OCDS