Ikona prednačítania stránky.
Logo ASC
Logo ASC
Svätý Ján Bosco, r. 1880
Svätý Ján Bosco, r. 1880

Sv. Ján Bosco sa rozhodol urobiť všetko, len aby zachránil duše chlapcov z ulice, ktorým zasvätil celý svoj život. Jeho dielo sa začalo založením prvého „putovného“ oratória v roku 1841. Hneď od začiatku sa našli viacerí kňazi a laici, ktorí sa ochotne zapojili do spolupráce s donom Boscom.

Proces vzniku saleziánskych spolupracovníkov možno rozdeliť na tri obdobia: 1. 1841 - 1858 Podporovatelia dona Bosca, 2. 1859 - 1873 Saleziáni rehoľníci a externí saleziáni, 3. po roku 1874 Združenie saleziánskych spolupracovníkov.

Dejiny saleziánskych spolupracovníkov na Slovensku veľmi úzko súvisia s príchodom prvých slovenských saleziánov v roku 1921. V tomto čase ešte neexistovalo Združenie saleziánskych spolupracovníkov, ale bolo mnoho spolupracujúcich, ktorí podporovali saleziánske dielo. Viditeľná spolupráca so saleziánmi a podpora dobrodincami sa skončila rokom 1950. Roky totality a prenasledovania viedli saleziánov k hľadaniu spôsobov, ako ostať vernými svojmu povolaniu, ako ďalej rozvíjať svoju činnosť.

Združenie saleziánskych spolupracovníkov (Associazione Salesiani Cooperatori) vzniklo na Slovensku v roku 1980. Prvým strediskom, kde saleziánski spolupracovníci skladali prísľuby, bol Zvolen. Tam pôsobila silná skupina tajných kňazov saleziánov, najmä don Václav Kocian, don Štefan Urban, don Jozef Gibala, don Tibor Janúch, don Jozef Šebo a ďalší. Títo sa už od roku 1976 venovali skupinkám mladých z Detvy, Vígľaša a Zvolena.

Stretnutie rád ASC Slovenska v Poprade, r. 2022
Stretnutie rád ASC Slovenska v Poprade, r. 2022

Keďže stredisko saleziánskych spolupracovníkov vo Zvolene bolo od samotného začiatku veľmi rozsiahle, v roku 1991 sa rozdelilo na tri samostatné strediská: Zvolen, Brezno a Čajkov. V Detve a v okolí sa vytvorila skupina spolupracovníkov, ktorí boli samostatní v činnosti a vo formácii. Vďaka samostatnosti tejto skupiny sa uskutočnilo ďalšie rozdelenie strediska, vznikli dve samostatné strediská Zvolen a Detva. Stredisko Detva začalo oficiálne fungovať od 1. februára 2001.

V Banskobystrickej diecéze sú len tri strediská saleziánskych spolupracovníkov, a to v Čajkove, v Detve a vo Zvolene. Stredisko Detva má v súčasnosti 21 spolupracovníkov a vedie ho koordinátor Milan Václavík (r. 2022).

Saleziánski spolupracovníci sa zapájajú do apoštolátu saleziánskej rodiny podľa svojich darov a možností. Niektorí viac v skrytosti (modlitbou či obetou utrpenia),iní napríklad verejne pôsobia v rozličných oblastiach - kultúrnych, spoločenských, ekonomických či politických. A to všetko saleziánskym spôsobom, ktorý je charakteristický radosťou, láskavosťou, rodinným duchom a láskou k mladým.

Použitý prameň:
  • MÁJEKOVÁ, Ľubica. Stručné dejiny združenia saleziánov spolupracovníkov na Slovensku [online].
    Bratislava: [s.n.], 2008. [cit. 24.01.2022]. Dostupné na internete