Ikona prednačítania stránky.
Detviansky cintorín, 1933
Detviansky cintorín, 1933

Umelecké cítenie detvianskych ľudí sa dostalo do sveta najmä prostredníctvom pestrých výšiviek a vyrezávaných krížov. Ďaleká minulosť Podpoľancov bola vždy spojená s tvrdou prácou s drevom, keďže ich predkovia sa usádzali v horách. Drevo ich sprevádzalo od kolísky až po hrob. Svojim zosnulým robili pomníky z dreva vo forme jednoduchých, ručne vyrezávaných, neskôr i polychrómovaných krížov. Od stredoveku sa kríž začal používať na označenie hrobu a stal sa symbolom viery, pomocou ktorej človek ľahšie prekonával tajomstvo smrti. Z typologického hľadiska ľudovej umeleckej výroby vyrezávaných krížov v Detve ide jednak o náhrobné kríže, jednak o veľké ústredné a prícestné kríže.

Detvianky pri kríži pred kostolom v Detve z južnej strany, 1. pol. 20. stor.
Detvianky pri kríži pred kostolom v Detve z južnej strany, 1. pol. 20. stor.

V 18. storočí sa v Detve a okolí odrazil vývoj umeleckej úrovne drevených krížov v súvise s barokovým dekorativizmom sprevádzajúcim obdobie rekatolizácie, označujúc ho termínom zľudovený barok. Kríž si u zručných majstrov objednávali príbuzní zosnulého, pri pohrebe sa s úctou niesol pred rakvou a hneď sa osadil na hrob pri hlave zosnulého. Neprekvapuje preto, že vo výzdobe krížov prevažujú náboženské motívy. Popri univerzálne rozšírenej iniciále IH S (skratka mena Ježiš v gréčtine) sa objavuje motív viniča, srdca, Oltárnej sviatosti, kalicha s hostiou a sviec. Obvyklou súčasťou výzdoby boli tiež rastlinné ornamenty (kvety, halúzky),volúty, točené stĺpiky, solárne motívy, rovnako ako krátke nápisy s menom a dátami zosnulého.

Renovácia drevených vyrezávaných krížov pri kostole v Detve, r. 2016
Renovácia drevených vyrezávaných krížov pri kostole v Detve, r. 2016

Technologicky sa výzdoba zhotovovala obvyklým rezbárskym spôsobom - dekor sa predkreslil pomocou šablóny a vyrezal dlátom ako nízky plochý reliéf. Následne sa vymaľoval: podklad býval tmavý - čierny, modrý, neskôr tiež červenohnedý, ornament sa dotváral červenou, bielou, žltou, zelenou a modrou farbou. Umiestňoval sa obvykle na čelnú a bočné strany kríža. Kompozične sa členil hlbokými zárezmi a výstupkami priečnymi na telo kríža na dve - tri (prípadne viac) polí, z ktorých každé bolo motivicky samostatné. Pri novších krížoch z polovice 20. storočia úlohu členiaceho prvku dostal solárny motív a orámovaný monogram IHS. Ramená pri starších krížoch boli spravidla ukončené troma lalokmi, novšie okrem uvedenej formy majú pomerne často hladké zaoblené ramená. Telo Pána Ježiša a poloblúková strieška nad ramenami kríža sa vystrihovali z plechu.

Povrch oboch ramien kríža býval dekorovaný jednoduchou rezbárskou výzdobou pásových, cikcakovitých, zubovitých, archaických kruhových, hviezdicovitých a rozetových prvkov. Dekoratívny efekt umocňovala a do ľudovej polohy ho posúvala polychrómia. Vyskytli sa i kríže vytvorené na spôsob oltárika, resp. kaplnky s tŕňovou korunou a klincami vsadenou do kríža, alebo Pannou Máriou zasklenou vo vnútri kríža. Niektoré ornamenty sú totožné na výšivkách i krížoch a zdá sa, že muži vyrezávali to, čo ženy vyšívali alebo naopak. Náhrobné kríže obsahovali originálne, niekedy ťažko rozlúštiteľné nápisy.

Slávnosť Božieho tela pri kríži pred kostolom, r. 1987
Slávnosť Božieho tela pri kríži pred kostolom, r. 1987

Kríže vyrábali rezbári z najtrvácnejšieho materiálu, t. j. z duba. Boli zastrešené ručne vyrobeným oblúkom z pozinkovaného plechu, ktorý bol pozahýnaný a vykrojený do ozdobných trojuholníkových, eliptických alebo kruhových tvarov. Najstaršie dochované kríže pochádzajú od neznámych výrobcov z konca 19. storočia. Vyznačujú sa širšou škálou námetov, vyváženou kompozíciou, väčšou plasticitou výzdoby a vynikajúcou rezbárskou technikou. Tradícia zhotovovania krížov pokračovala nepretržite až do súčasnosti. V polovici 20. storočia sa už možno stretnúť i s menami výrobcov - vďaka rešpektu k starším vzorom a tiež vďaka svojskému identifikovateľnému rukopisu treba spomenúť bratov Jána a Jozefa Fekiačovcov, ako aj Štefana Melicha. Dnes na tradície ich tvorby nadväzuje ďalšia generácia. Na novšej a súčasnej produkcii krížov vidieť snahu ísť do istej miery v intenciách tradičnej tvorby, ale snaha po dekorativizme v spojení s nebývalými technologickými a materiálovými možnosťami uberajú novej produkcii na presvedčivosti.

Náhrobný kríž v Detve, r. 1926
Náhrobný kríž v Detve, r. 1926

Miestny cintorín, na ktorom sa nachádzajú staršie i novšie kríže, v 20. storočí podstatne zmenil svoju tvár a kedysi obdivovaný les krížov nahradili nové moderné náhrobníky. Mesto Detva v spolupráci s Pamiatkovým ústavom v Banskej Bystrici, Podpolianskym múzeom, Miestnym odborom Matice slovenskej a s pomocou miestnych rezbárov preto podnikli kroky na záchranu časti nevyužívaných krížov z 1. polovice 20. storočia. Kríže boli po obnove vystavené v stálej expozícii pod kalváriou tak, aby sa sprístupnili návštevníkom cintorína. Niektoré sú jednoduché, nezdobené, iné sú pestrofarebné. K historicky najhodnotnejším na tomto symbolickom cintoríne patria kríže bez polychrómie alebo s minimálnou farebnosťou. V 20. rokoch 20. storočia vynikol výrobou pestro polychrómovaných krížov na objednávku Jozef Fekiač. Tvoril aj pre okolité obce, pre Slovenské národné múzeum v Martine a šesťdesiat krížov je na symbolickom cintoríne vo Vysokých Tatrách.

Kríže boli známe najprv ako náhrobné, neskôr sa podľa nich začali vyrábať i omnoho vyššie prícestné kríže. Stavali sa popri cestách, pri školách, na súkromných pozemkoch a pod. Náklady na ich zhotovenie znášala skupina osôb, ktorá mala záujem na tom, aby v ich oblasti kríž stál, alebo ich sponzoroval nejaký súkromný dobrodinec. Pri požehnaní kríža sa zvykla usporiadať pekná slávnosť za početnej účasti veriaceho ľudu.

Z mnohých uvedieme aspoň niektoré:

 • V Kostolnej dal nový drevený kríž zhotoviť Štefan Gonda - Spižiak. Bol posvätený 25. mája 1910 za účasti procesie, ktorá išla z kostola až do Kostolnej.
 • Pod Tureckým vŕškom v Piešti bol postavený nový drevený kríž, ktorý bol posvätený pri procesii 27. júla 1913.
 • Farár Ján Štrbáň v roku 1934 požehnal tri kríže. Jeden 15. augusta pri chotári Podkriváň u Dančov, dva 16. septembra pri detvianskom kostole, z ktorých postavený poniže kostola darovala pani Antónia Vagačová a kríž povyše kostola bol zadovážený z milodarov.
 • Dňa 15. augusta 1938 bol požehnaný nový kríž na Kaľamárke, 15. júna 1941 pred školou na Stavanisku, 27. júna 1943 pred novou školou v Skliarove a v Krivci taktiež pri škole.

Z novšieho obdobia to boli napríklad tieto udalosti:

 • Dňa 2. novembra 1993 farár Pavol Zemko posvätil kríž pred farou, ktorý na želanie poslednej vôle zosnulého dekana Jozefa Závodského zhotovil Mikuláš Sekereš zo sídliska, vo svojej dielni u svokrovcov v starej Detve.
 • 24. októbra 1999 bol požehnaný novopostavený kríž na Skliarove - Spúšťanke.
 • Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda v roku 2002 bola svätá omša pred mestským úradom na sídlisku, počas ktorej dekan Roman Furek požehnal novopostavený kríž.
 • Skupina dobrovoľníkov z Detvy a Hriňovej renovovala v roku 2016 kríž nachádzajúci sa na pôde Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme a v tom istom roku prešli kompletnou renováciou taktiež kríže pri farskom kostole.

Detvianske náhrobné i prícestné kríže sú chránenou kultúrnou pamiatkou. V auguste 2017 sa rozhodlo o ich zápise do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Roztrúsené po Slovensku zviditeľňujú Detvu a tie, ktoré sú ojedinele umiestnené po Európe (napr. pred Slovenským ústavom sv. Cyrila a Metoda v Ríme) zviditeľňujú celé Slovensko. Kríže, ktoré sa do súčasnosti zachovali na detvianskom cintoríne, ako aj prícestné kríže, sú dielami jednak už nežijúcich ľudových majstrov Jozefa Fekiača-Šumného, Jána Fekiača, Štefana Melicha-Klima, Štefana Stehlíka, Mikuláša Sekereša, Jozefa Krnáča-Stolára, Jozefa Krnáča-Boriaka, ale aj neznámych výrobcov.

Zo súčasnej generácie miestnych výrobcov sú to najmä diela Jozefa Krnáča ml., Mikuláša Purdeka, Jána Môťovského, Štefana Melicha, Jozefa Ďuricu, Štefana Ľuptáka, Juraja Krnáča a ďalších. Reštaurovaniu krížov a výrobe malých stolových krížov a miniatúrnych príveskových krížikov, ktoré sú napodobeninami tradičných prícestných krížov, sa okrem iných výrazne venoval Milan Malček z Detvianskej umeleckej kolónie, o.z.

Použitá literatúra:
 • BARTKOVÁ, Anna. Dejiny farnosti Detva. Diplomová práca, 2008.
 • OSTRIHOŇOVÁ, Anna. Tradičná kultúra a jej premeny. In: Anna Ostrihoňová. ed. Detva. Monografia mesta. Detva: mesto Detva, 2018. ISBN 978-80-9730011-2-5.
 • Detvianske drevené vyrezávané kríže [online]. [cit. 19.03.2021]. Dostupné na internete