Ikona prednačítania stránky.

Krsty

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu Svätom, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní. (KKC 1213)

Dlhodobý pokles pôrodnosti, ktorého následkom je postupné znižovanie prirodzeného prírastku v krajine, sa prejavuje aj v počtoch krstov detí. V ojedinelých prípadoch pristupujú ku krstu taktiež dospelí, ktorí spolu s krstom prijímajú aj sviatosť birmovania a prvýkrát pristupujú k svätému prijímaniu. Klesajúcu tendenciu má aj počet ľudí praktizujúcich katolícku vieru.

Prvé sväté prijímanie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky cirkevné služby a diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka. (KKC 1324)

K prvej svätej spovedi a k prvému svätému prijímaniu u nás pristupujú zvyčajne žiaci tretieho ročníka základnej školy. Žiaľ, nie všetci rodičia, ktorí svoje dieťa priviedli na krst, ho neskôr v škole prihlásia na náboženskú výchovu a nie všetci vytvoria vo svojich rodinách také podmienky, aby ich deti pristupovali aj k ďalším sviatostiam, čiže, aby mohli ďalej rásť vo viere, v ktorej boli pokrstené.

Birmovanie

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života. Pokrstených sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha Svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. (KKC 1285)

V našom prostredí môžu k sviatosti birmovania pristúpiť dospievajúci chlapci a dievčatá končiaci základnú školu alebo stredoškoláci či starší. Príprava k tejto sviatosti si vyžaduje väčšiu vlastnú angažovanosť do náboženského života vo farnosti, keďže prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Slávnosť birmovania sa v našej farnosti organizuje spravidla každý druhý rok.

Sobáše

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. (KKC 1601)

Súčasná doba priniesla zvláštny fenomén spoločného bývania partnerov pred sobášom, alebo aj bez sobáša. Zvýšená miera rozvodovosti tiež neprispieva k možnosti uzavretia cirkevného sobáša. Odzrkadľuje sa to aj v menšom počte párov, ktoré sa odhodlajú uzatvoriť manželstvo nielen pred civilnými úradmi, ale aj pred Bohom, sviatostne a natrvalo. Pandémia COVID-19 spôsobila pre rok 2020 rekordný pokles sobášov na celom Slovensku.

Pohreby

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi. Služba Cirkvi tu má za cieľ jednak vyjadriť účinné spoločenstvo so zosnulým a jednak umožniť na ňom účasť spoločenstvu zídenému na pohrebe a ohlasovať mu večný život. (KKC 1684)

V duchu kresťanskej lásky, ktorá nám káže pochovávať mŕtvych, preukazujeme úctu telu, ktoré bolo príbytkom nesmrteľnej duše. Na pohrebné obrady prichádzame, aby sme sa s našimi zosnulými rozlúčili a ich telo uložili na dočasný odpočinok v nádeji na vzkriesenie. Demografická kríza jasne dosvedčuje vyššiu úmrtnosť než pôrodnosť, v našom prípade väčší počet pohrebov než krstov. Pandémia COVID-19 sa výraznou mierou podpísala pod najväčší počet úmrtí v roku 2021 na Slovensku od druhej svetovej vojny.

Sčítanie obyvateľov Detvy

Sčítanie obyvateľstva je štatistické zisťovanie osobných, sociálnych a ekonomických údajov osôb, v súčasnosti organizované obyčajne raz za 10 rokov.

Prvé sčítanie samostatného Slovenska sa konalo v roku 2001, ktoré zabezpečil v plnom rozsahu Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý všetky ďalšie sčítania od toho roku vykonáva.

Rímskokatolíci v Detve

Rímskokatolícka cirkev je najväčšia kresťanská cirkev na Slovensku. Katolícka cirkev je na území dnešného Slovenska preukázateľne prítomná od 9. storočia.

Prevažujúcim náboženstvom v Banskobystrickom kraji je rímskokatolícke. V rozmedzí od 65 do 70 percent sa počet rímskokatolíkov pohybuje v okresoch Krupina, Žarnovica a Detva.

Náboženské vyznania podľa sčítania r. 2011

Pozn: Klepnutím na legendu je možné skryť niektoré položky.

Náboženské vyznania podľa sčítania r. 2021