Ikona prednačítania stránky.
Obraz Božieho milosrdenstva
Obraz Božieho milosrdenstva

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva Faustínum vychádza z charizmy sv. Faustíny, jej duchovnosti a apoštolskej činnosti. Spája kňazov, zasvätené osoby a laikov, ktorí chcú slúžiť posolstvu Božieho milosrdenstva.

Relikvia sv. Faustíny DT farský kostol
Relikvia sv. Faustíny DT farský kostol

Združenie založil 6. marca 1996 krakovský metropolita kardinál František Macharski na žiadosť vtedajšej generálnej predstavenej Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva v Poľsku.

Združenie má cirkevnú a občiansko-právnu subjektivitu. Spadá pod Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva a je podriadené krakovskému metropolitovi, ktorý schvaľuje duchovného správcu celého združenia. Ten sídli v centre úcty Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagievnikoch.

Združenie apoštolov Božieho milosrdenstva spája dobrovoľníkov a členov z takmer 100 krajín sveta zo všetkých kontinentov. Združenie kladie dôraz predovšetkým na formáciu, ktorá má pomôcť pri osobnom stretnutí s milosrdným Ježišom a uviesť apoštolov Božieho milosrdenstva do úžasného sveta života v spoločenstve s Bohom a pripraviť ich na apoštolát milosrdenstva vo svojom prostredí.

Prví členovia Združenia Faustínum z našej farnosti začali v roku 2004 dochádzať na stretnutia združenia do Čierneho Balogu - Farnosť Dobroč. Faustínum ako samostatné spoločenstvo vo farnosti Detva existuje od roku 2008. V súčasnosti ho tvorí 16 členov a približne 50 dobrovoľníkov (r. 2022).

Pod vedením sestier faustínok z Košíc sa členovia združenia, dobrovoľníci, ale aj ďalší ctitelia Božieho milosrdenstva stretávajú pravidelne raz do mesiaca na formačných stretnutiach v pastoračnom centre. Stretnutia sú otvorené pre všetkých záujemcov, bývajú zakončené večernou svätou omšou vo farskom kostole a eucharistickou adoráciou.

Ciele združenia:
  1. Snažiť sa o kresťanskú dokonalosť, čiže o dokonalú lásku cestou rozvíjania postoja dôvery k Bohu a milosrdenstva voči blížnym.
  2. Objavovať a ohlasovať tajomstvo Božieho milosrdenstva, ktoré sa najviac zjavilo v ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi.
  3. Vyprosovať Božie milosrdenstvo pre celý svet, najmä pre hriešnikov, kňazov a rehoľníkov.
Členovia Združenia Faustínum v Detve so sestrou Alžbetou Mikušovou a kňazom Arturom Ciepielskim, r. 2022
Členovia Združenia Faustínum v Detve so sestrou Alžbetou Mikušovou a kňazom Arturom Ciepielskim, r. 2022
Použitý prameň: